ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На седемнадесети септември                       две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1100 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „КИ ТО ТРЕЙД” ООД, представлявано от Т.Р.Т., редовно призован,   явява се лично управителя.

ОТВЕТНИКЪТ – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, представлява се от юрисконсулт А.С., с представено пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Представям и моля да приемете пълномощно по силата на което новият Изпълнителен директор на ИАРА ме упълномощава за процесуално представителство по административни дела.  

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Емона сий фарм” ООД, редовно призована, представител не се явява.

         В съдебна зала се явява вещото лице А.К.А..

 

         По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от „КИ ТО ТРЕЙД” ООД против Заповед № РД-722/01.03.2013 г., издадена от Изпълнителен директор на ИАРА, с която е обявил класирането на участниците в конкурс за издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред далян „Китен”.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Поддържаме изцяло жалбата си и моля съдът да отмени заповедта на изпълнителния директор на ИАРА като незаконосъобразна. Да се изслуша вещото лице по допуснатата от съда експертиза.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, чийто процесуален представител съм аз счита, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без разглеждане. Нямаме доказателствени искания.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

         А.К.А. – висше образование, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представил съм писмено заключение, което поддържам

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на формулирани въпроси към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице на което определя възнаграждение в размер на 200 лв., платими от внесения депозит.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Няма да сочим нови доказателства. Считаме, че представените доказателства са достатъчни за изясняване на спора по същество. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Моля да бъде отменена заповедта на Изпълнителен директор на ИАРА като незаконосъобразна.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Предметът на днешния спор е заповед № РД-722/01.03.2013 г., с която на първо място е класирано дружеството „ЕМОНА СИЙ ФАРМ” ООД и на второ място „КИ ТО ТРЕЙД” ООД. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е провела заседание на комисията въз основа на която е издаден Протокол № Z-3438/22.02.2013 г. ИАРА е стигнала до този протокол след като е извършил щателна проверка на представените от участниците в процедурата документи въз основа на които „КИ ТО ТРЕЙД” ООД е класирана на второ място. ИАРА счита, че макар и допусната грешка в протокола, че действията на агенцията са правилни, законосъобразни, общодостъпни и процедурата прозрачна предвид на което моля, уважаемия съд да потвърди горецитираната заповед, явяваща се предмет на спора по днешното дело. 

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: