ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 10 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.11 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Медицински център „Доктор Маджуров“ ООД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника директор на РЗОК Бургас юрисконсулт К., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Медицински център „Д-р Маджуров“ ООД с ЕИК 201311100 против заповед № РД-25А-5 от 20.12.2017 г., издадена от директора на РЗОК Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат С.К., пълномощник на жалбоподателя, с искане да бъде задължена ответната страна да представи посоченото в обжалваната заповед писмо изх. № 18-01-23/05.12.2017г. на РЗИ Бургас

 

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям сключеният договор между НЗОК и Медицински център „Д-р Маджуров“ ООД за указване на специализирана извънболнична медицинска помощ, както и писмо от РЗИ Бургас с изх.№ 18-01-23/05.12.2017г., и моля същите да се приемат като доказателства, заедно с представената административна преписка.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от ответната страна писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед отсъствието на представител на жалбоподателя и дадените в днешното съдебно заседание указания относно доказателствената тежест, следва да се предостави възможност на последния да заяви становище и да ангажира доказателства, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и днес представеното от ответната страна писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2018г. от 11.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: