Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Бургас, 12 март  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети февруари, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Т.С., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КАХД № 10/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Касаторът – К.А.С., чрез адвокат Й.С. обжалва Решение № 1388/03.12.2008 г., постановено по НАХД № 3152/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление №476/25.08.2008 г., на Началника на Първо РПУ – гр. Бургас, с което за извършено нарушение на чл. 14д, ал. 1 от ЗКВВООБ на основание чл. 26 от същия закон на К.А.С. е наложено административно наказание – глоба, в размер на 500 лева.

С жалбата се иска отмяна на постановения съдебен акт, като се твърди, че същият е незаконосъобразен поради неправилно приложение на материалния закон.

В съдебно заседание касаторът поддържа подадената жалба.

Ответникът по касационната жалба не вземат становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира жалбата за неоснователна.

Настоящият състав на съда намира жалбата за допустима – подадена в установения от закона срок и от легитимирано лице, разгледана по същество е основателна по следните съображения:

За да потвърди наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че К.А.С. е осъществил нарушението, за което му е наложена санкция, и че в хода на административнонаказателното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

Фактите по спора са правилно установени от първоинстанционния съд, но въз основа на тях са изведени незаконосъобразни изводи, което налага отмяна на оспореното първоинстанционно решение.

С наказателното постановление е прието, че С. е нарушил нормата на чл. 14д, ал. 1 от ЗКВВООБ. Тази норма посочва, че огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват по ред, определен с Правилника за прилагане на закона.

За това нарушение е наложена санкция на основание чл. 26 от същия закон, който текст предвижда санкции за лице, което нарушава разпоредбите на закона или на Правилника за прилагането му, относно реда за производството, търговията, съхранението и употребата на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Тези две норми правно обосновали наказателното постановление са бланкетни по своето съдържание, т.е. за да бъде установено кое свое задължение именно касаторът не е изпълнил, следва това задължение да бъде конкретно указано, тъй като Правилникът за приложение на ЗКВВООБ въвежда изключително детайлно задължения, които в своето структурно единство осъществяват редица мерки, целящи да осигурят безопасно съхраняване на огнестрелните оръжия.

Настоящият състав на съда не може да сподели становището, изложено в обжалваното решение, че нарушителят се защитава срещу фактите, а не срещу правното им квалификация.

Задължение на административнонаказващия орган е да очертае в пълен обем изпълнителното деяние на съответната правна норма, с оглед на което да осигури възможност на преценка дали от установените факти може да се направи извод, че това изпълнително деяние е осъществено.

С така посоченото нарушение в наказателното постановление безспорно съществено е накърнено правото на защита на нарушителя да узнае точно за какво е обвинен и в каква насока следва да организира защитата си.

Нарушаването на правото на защита във всяка една фаза на процеса винаги представлява съществено нарушение на процесуалните правила.

 

Поради горното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1388/03.12.2008 г., постановено по НАХД № 3152/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №476/25.08.2008 г., на Началника на Първо РПУ – гр. Бургас, с което за извършено нарушение на чл. 14д, ал. 1 от ЗКВВООБ на основание чл. 26 от същия закон на К.А.С. е наложено административно наказание – глоба, в размер на 500 лева.

 

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………