Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   676                / 05.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми март, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                        ДИАНА ГАНЕВА

при секретар М. В., като изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 109/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Гардиан експо“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Македония“, чрез управителя Р.Д. е оспорил решение № 1710/03.11.2017г. постановено по АНД № 4909/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 281873-F306243/07.08.2017г., на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.92, ал.1 от ЗКПО, на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено. Изтъква, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на производствените правила, тъй като в АУАН не е посочен ЕГН на свидетеля, както и това, че самият акт е съставен в присъствието само на един свидетел.   

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани не изпращат представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Районният съд е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи. Не е нарушена процедурата регламентирана в ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП. Деянието е доказано по несъмнен начин.

Обжалваното решение е правилно.

1. Неоснователно е възражението, според което производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на дружеството е опорочено поради липса на ЕГН на свидетеля, в чието присъствие е съставен АУАН. Това възражение е било направено и в производството пред Районен съд – Бургас, който е изложил мотиви за неоснователност. Настоящата касационна инстанция споделя тези мотиви и също намира възражението за неоснователно. Единният граждански номер на свидетелката А.Д.Д., присъствала при съставяне на АУАН, действително не е вписан в акта, но това не е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като не от категорията на процесуалните нарушения, които ако не бяха допуснати би се стигнало до различно решение на административнонаказващия орган. Непосочването на ЕГН на свидетеля не може да доведе до нарушаване правото на защита на нарушителя, тъй като и без тези данни самоличността на свидетеля може да бъде установена.

2. В конкретния случай АУАН е съставен на 15.06.2017 г., в деня, в който задълженото лице е подало годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО. Именно в момента на подаване на декларацията е установено и нарушението. Това означава, че лицето А.Д. е свидетел при установяване на нарушението в хипотезата на чл.40, ал.1 от ЗАНН. Посочената разпоредба не предвижда конкретен брой свидетели, които да бъдат вписани в АУАН.

Съдът намира, че в случая разпоредбата на чл.40, ал.3 от ЗАНН, на която жалбоподателят основава твърденията си е неприложима, тъй като същата въвежда изключение от правилото на ал.1 за случаите, в които няма свидетели присъствали при извършване на нарушението или присъствали при установяването му. По тази причина възражението на касатора, според което непосочването на двама свидетели в АУАН е довело до допускане на съществено нарушение на процедурата, е неоснователно.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1710/03.11.2017г., постановено по АНД № 4909/2017г. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: