Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    579                     от 03.04.2017 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 109 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Заместник – кмета по „Европейски политики, околна среда“ на Община Бургас против Решение № 1869/12.12.2016 г., постановено по НАХД № 4985/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № Е-195/16.08.2016 г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 18, ал. 1 от  Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (НИУМПС) на основание чл. 133, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на М.Х.Б. е наложена глоба в размер на 300 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното първоинстанционно съдебно решение. Излагат се подробни съображения. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК, вр. с чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Веселка Александрова – Вълкова поддържа жалбата на основания, изложени в нея и иска от съда да потвърди процесното наказателно постановление, ангажира писмени доказателства.

Ответникът по касация – М.Х.Б., ЕГН **********,***, чрез процесуалния си представител адв. К. Янев от АК Бургас, оспорва жалбата като неоснователна, твърди, че постановеното съдебно решение е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на М.Х.Б. против Наказателно постановление № Е-195/16.08.2016 г., издадено от Заместник – кмета по „Европейски политики, околна среда“ на Община Бургас, което за нарушение на чл. 18, ал. 1 от  НИУМПС на основание чл. 133, ал. 1, т. 3 от ЗУО на Б. е наложена глоба в размер на 300 лева.  За да отмени обжалваното постановление, районният съд е приел, че са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на наказателното постановление, изразяващи се в нарушаването на срока, предвиден в чл. 34, ал. 1 от ЗАНН.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Съгласно чл. 34, ал. 1, изречение второ от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. Следователно, за изхода на настоящия спор е релевантна датата,  на която е установен нарушителя – собственик на МПС, което не е преминало годишен технически преглед през последните две години.

Видно от събраните по делото доказателства и от хронологията, изложена в сезиращата съда жалба, безспорно се установява, че районният съд неправилно е приел, че на 11.11.2015 г. в 11,30 часа административнонаказващият орган е установил кой е нарушителя, поради което именно тази дата е приел за начална дата, от която започва да тече цитирания тримесечен срок. Безспорно се установява, че отговорът от сектор „Пътна полиция“ ОД МВР Бургас е постъпил в деловодството на Община Бургас на 20.01.2016 г. Следователно това е началният момент на срока по чл. 34, ал. 1, изречение второ от ЗАНН. В този смисъл не е налице съществено процесуално нарушение, което да води до отмяна на процесното наказателно постановление. Без опора в доказателствения материал е извода на първоинстанционния районен съд, съгласно който още към 11.11.2015 год. за административнонаказващия орган е била известна самоличността на собственика на въпросния автомобил, доколкото собствеността върху превозното средство е декларирана пред общината на основание чл. 54 от ЗМДТ. От представеното пред настоящата инстанция писмено доказателство – писмо изх. № Z-1259/1/15.12.2015 год. на Директора на МПДТР при Община Бургас се установява, че за лек автомобил с рег. № А 0286 ВХ няма подадена декларация на основание чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ в информационния масив на Дирекция МПДТР. В този смисъл, за контролния орган, самоличността на нарушителя е станала известна едва към 20.01.2016 год., когато е получил писмото от Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, в което е посочен собственика на въпросния автомобил. При това положение, към момента на съставяне на АУАН – 16.02.2016 год. не е изтекъл законоустановения тримесечен срок, както неправилно и в противоречие със събрания доказателствен материал е приел първоинстанционния районен съд.

Следва да се посочи, че безспорно се доказва, че е налице излязло от употреба МПС по смисъла на § 1, буква „б“ от НИУМПС, тъй като нарушителят не ангажира доказателства относно извършване на технически преглед. Без значение е кой е управлявал автомобила, в тежест на собственика на МПС е същият да има заверен знак за преминат техническа преглед. В случай, че подобни действия не са предприети, съгласно чл. 18, ал. 1 от НИУМПС собствениците на МПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване, тъй като тези МПС са отпадък по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ЗУО

Като е достигнал до изводи, различни от посочените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а поради изложените мотиви процесното наказателно постановление следва да се потвърди.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1869/12.12.2016 г., постановено по НАХД № 4985/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Е-195/16.08.2016 г., издадено от Заместник – кмета по „Европейски политики, околна среда“ на Община Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                     

 

 

 

                                                                                                                           2.