ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,16.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шестнадесети септември                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 109 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 14.43 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЛАВЯНКА” АД, редовно уведомен,      се представлява от адв.Т.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 68 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, за него се явява адв.Й. с представено пълномощно, находящо се на лист 91 от делото.

 

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.И.: Моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание воденият от нас свидетел.

Адв.Й.: Не възразявам.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

Е.Л.А. – 74г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

 

         Разпит на свидетелката А.:

         Адв.И.: Обяснете работили ли сте в „Славянка” АД и в кой период?

         Свидетелката А.: В „Славянка” АД работех от 1965г. до 1994г. Първо бях в производството, после бях отчетничка по труда. Произвеждахме рибни  консерви.

 

         Адв.И.: Моля съдът да предяви на свидетелката снимковия материал от заключението на вещото лице, в което е онагледена процесната постройка.

 

         По направеното искане съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДЯВАВА на свидетелката А. снимковия материал на стр.2 от заключението на съдебно-техническата експертиза, представляващо лист 86 от делото.

 

         Адв.И.: Познавате ли това място какво представлява?

         Свидетелката А.: Това е  пералнята. Навремето работата в цеха беше много мръсна. От ХЕИ дадоха указания, че трябва да  бъдем с чисто работно облекло и взеха решение това помещение да стане пералня, а другото помещение като сушилня. Малкото помещение на снимката е сушилнята.

 

         Съдът към свидетелката А.: В момента знаете ли за какво се използва това помещение?

         Свидетелката А.: Аз отдавна не работя там и не знам в момента какво е помещението, но някога това беше сушилня.

 

         Адв.И.: Помните ли кога е изградена пералнята и сушилнята към нея?

         Свидетелката А.: В началото работата на „Славянка” АД беше сезонна. Първите няколко години беше сезонна работата, после когато се създаде „Океански риболов” работата стана целогодишна и тогава се взе решение да се направят подобрения, да се построят тези помещения. Това беше около 1973г.-1974г., може и 1975г. да е било. Тогава се строяха тези помещения. Те не се построиха за един ден. Сториха се в продължение на времето, после се оборудваха, но ориентировъчен периода е тия години  - от 1973г. до 1975г.

         Съдът към свидетелката А.: Този период на построяване за кое помещение се отнася?

         Свидетелката А.: Това, което казах за построяването, важи и за пералнята и за малката пристройка, която беше сушилня.

 

         Адв.И.: Нямам други въпроси.

 

         Адв.Й.: Имате ли представа кой взе това решение – да се направят тези помещения?

         Свидетелката А.: По профсъюзна линия и  началниците от Бургас го решиха.

         Адв.Й.: Нямам повече въпроси.

 

         Адв.И.: Няма да соча други доказателства. Представям доказателство за направените разноски по делото.

 

         Адв.Й.: Представям платежно нареждане от 26.06.2015г. като доказателство за доплащане на сумата в размер на 150 лева за вещо лице. Други доказателства няма да соча.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.И.: Моля да отмените обжалваната от нас заповед, поради съществени нарушения на материалнопроизводствените правила и материалния закон. Видно от представената от нас скица № 523/1998г. същата отразява състоянието на имота по плана от 1965г., който не е действащ, но очевидно процесната сграда съществува към 1965г. Фактът, че процесната сграда е съществувала към онзи момент и много преди 1987г. се доказа и от свидетелските показания в днешно съдебно заседание. В този смисъл сградата представлява търпим строеж по смисъла на закона. Ето защо тя не представлява незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и 2 и не подлежи на премахване. Още повече, че мероприятието, за осъществяването на което се иска премахване на постройката отдавна вече е осъществено, което се установи, както от разпита на вещото лице в предходното съдебно заседание, така и от представения снимков материал.

         На основание чл.81 от ГПК, чл.144 от АПК претендираме съдебно- деловодните разноски, за което съм представила списък.

 

         Адв.Й.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите жалбата като неоснователна, с оглед на събраните по делото доказателства и изяснената фактическа обстановка, поради обстоятелството, че не са доказани нарушения на съдопрозиводствените правила.

         Второ: по отношение на материалната незаконосъобразност считаме, че същата не е налице и твърденията в жалбата се опровергават от събраните по делото доказателства, а именно, че: на първо място, процесната пристройка - сушилня не е била нито в описа на сградите предмет на приватизация, нито е била в имота на жалбоподателя, което се доказва от липсата на конкретната именно процесна постройка в нотариалния акт на жалбоподателя, както и придружаваща го скица. В този смисъл моля да имате предвид и заключението на вещото лице, както и изричното изявление в предходно съдебно заседание по делото, където този факт безспорно беше уточнен. Освен това моля да се има предвид и липсата по принцип на правен интерес от жалбоподателя с оглед на този установен факт предвид, че не се спори, че пристройката попада в общински имот отреден за улица.

         На трето място: моля да имате предвид, че единственият аргумент на жалбоподателя се съдържа в обстоятелството, че в скица от плана от 1965г. е съществувала пристройката, което практически не съответства на свидетелските показания дадени в днешно съдебно заседание и безспорно става дума за друга постройка, която не е предмет на спора, а именно сграда на бивше Автоклавно, което не е предмет на спора, а безспорно е и с оглед свидетелските показания, че пристройката е строена много по-късно и няма как да съществува в скицата и плана от 1965 г.

         Освен това моля да се има предвид, че по делото не е спорен факта, че за постройката има издадено удостоверение за търпимост по смисъла на § 16 от ЗУТ. Но по аргумент именно от § 16 ЗУТ търпимостта служи единствено и само, за да се установи и продължи ползването на постройката, но тя сама по себе си не е юридически факт, водещ до узаконяване на постройката. С оглед на което моля да се има предвид, че липсва доказателство за законност на строителството на конкретната постройка, още повече липсват и конкретни доказателства за правото на собственост на жалбоподателя, което пък опровергава неговият правен интерес.

         Моля да имате предвид и че с оглед на тази изяснена фактическа обстановка твърдим, че правилно с административния акт е установена незаконност на строителството и в този смисъл на чл.22, ал.14 от ЗОС не се дължи обезщетение.

         Моля да се има предвид и обстоятелството, че изпълнената улица в момента, видно и от снимковия материал, не доказва изпълнимост на мероприятието в тази си част, което е било предмет на заповедта предхождащо нейното изпълнение. В случай, че Заповедта бъде потвърдена, постройката ще бъде премахната с оглед на предвижданията по сега действащия ПУП.

         Моля за решение в този смисъл.

 

 

         Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: