ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 06.04                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ Административен състав

На шести април                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

Административно дело номер 109 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.И.М., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателката М.К.М., редовно призована, не се явява.

За двамата се явява представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен. Представя пълномощно.

За ответника по жалбата – Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Й., надлежно упълномощен. Представя пълномощно.

Заинтересованите страни П.Д.М., Д.Н.М. и А.Г.К., редовно призовани, се явяват лично.

Заинтересованите страни с пор. №№ 4, 7, 8 и от №10 до №22, включително, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба против Заповед №Z-1583/25.11.2008 г. на кмета на община Созопол, с която е утвърдена оценка на новообразуван имот №75 по плана на новообразуваните имоти в местността „Митков мост”, в землището на с.Черноморец, с площ 571 кв.м. Определени са купувачи в лицето на жалбоподателите.

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме жалбата.

Моля да заличите като заинтересовани страни по делото присъстващите тук физически лица, тъй като с две влезли в сила съдебни решения – решение на БОС №ІІІ-57 по адм. дело №502/2004 г. и решение на ВАС №11071/12.12.2005 г. по адм. дело №4861/2005 г., е прието, че имотът е общинска собственост. Тези лица нямат вещни права и нямат право да участват в процеса.

Съгласно §36 ППЗСПЗЗ, ДВ бр.98/97 г., ползвателите, подали молби за оценка за закупуване до общините до 30.09.1995 г., съгласно  §4а и §4б от ПЗР на ЗСППЗЗ запазват правата си за получаване на оценки по този закон.

Моля да задължите община Созопол да представи декларация  от 02.11.1994 година и приложената към нея молба за закупуване на имота, входирана в общината на 03.11.1994 година. Това доказателствено искане правя, тъй като твърдя, че такава молба е подавана и че при извършване на оценката е от съществено значение дали тази молба е подадена преди 1995 година или след това. В случай, че молбата не може да бъде представена, общината да обясни причините за това.

В случай, че молбата не бъде представена, моля да допуснете двама свидетели, с които да докажем, че такава молба е подавана.

Поддържам искането, направено в жалбата за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да се извърши след представяне на въпросната молба.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорвам жалбата като изцяло неоснователна. Първо, поради обстоятелството, че в същата се навеждат аргументи, неотносими към съществото на спора, което касае единствено и само законосъобразността на административния акт, касаещ потвърждаването  на съответната оценка за имота. Твърдим, че същата  е извършена съгласно законоустановените изисквания, което според нас прави акта законосъобразен.

По повод доказателствените искания, направени в днешно съдебно заседание, заявявам първо, че всички документи, касаещи имота, респ. послужили като основание за изготвяне на административния акт, са приложени към преписката. Не разполагаме с други такива. Второ, обстоятелството, че доказателствените искания,  аргументирани от колегата, се правят с цел установяване  на методиката за изготвяне на оценката, която според нас няма пречка да бъде установена с експертиза със задачи, изготвени в един и в друг вариант. Останалото считаме, че не е предмет на съществото на спора.

Трето, поради обстоятелството, че следва да даваме обяснения защо не разполагаме с тези документи, моля да се има предвид, че ако някой твърди наличието на такива, тежестта на доказване пада върху него, макар, че в конкретния случай считаме това доказателствено искане за ирелевантно по съществото на спора, с оглед на което категорично се противопоставям на искането за разпит на свидетели, които ще установяват тези факти и обстоятелства. В случай, че се твърди друг ред и начин за изготвяне на оценката, с оглед и вече установената практика на съда по тези дела, включително и на настоящия състав, може да бъде установена с експертизи в различни варианти, които страната твърди, че са от значение за съществото на спора.

Няма да соча доказателства.

Относно искането за заличаване на заинтересованите страни, считам същото за неоснователно и с оглед определеното от съда.

 

АДВОКАТ С.: Тази декларация е входирана на същата датата, на която е входирана и молбата за закупуване. Да се твърди, че тази молба е ирелевантна към спора и да се определят експертизи в два варианта е абсолютно несъстоятелно.

Поддържам исканията, направени преди малко, включително и по отношение на третите лица.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.: Оспорвам жалбата. Считам, че заповедта на кмета е законосъобразна.

На този етап няма да представям доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.: Оспорвам жалбата. Считам, че заповедта на кмета е законосъобразна.

На този етап няма да представям доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.: Оспорвам жалбата. Считам, че заповедта на кмета е законосъобразна.

На този етап няма да представям доказателства.

 

На основание чл. 157 ГПК във връзка с чл. 144 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис по съпроводително писмо изх.№11-03-34/27.01.2009 година.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, изчерпателно изброени в самата жалба.

 

СЪДЪТ намира, че въпросът дали заинтересованите лица следва да бъдат заличени и от там дали следва да бъдат страни в производството, вече е решен с конституирането им като заинтересовани страни. Определението за конституиране на тези страни не подлежи на самостоятелно обжалване. То може да се обжалва от недоволната страна с крайния съдебен акт.

Съдът намира искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза за относимо, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства, както и с всички писмени доказателства, намиращи се в община Созопол, които имат отношение към издаване на процесната заповед, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси в жалбата, както и формулирания от същия в днешно съдебно заседание въпрос, а именно: Вещото лице да посочи каква е оценката на имота, съгласно показатели, действали до 1995 година. Освен това, експертизата да извърши оценка на имота и по реда на Наредбата за определяне на цени на земеделски земи в два варианта с отчитане на коефициент на пазарен аналог и без отчитане на такъв коефициент.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Татяна Павлова Кънчева, която да се призове след представяне на доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на вещото лице, че най-късно в едноседмичен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 150 лева, вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателите, солидарно, по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозират доказателства за внесения депозит.

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание един свидетел, воден от жалбоподателя.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.06.2009 година от 11.30 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: