О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1384

 

Град  Бургас, 19.06.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на деветнадесети юни  през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело  № 1099 по описа за 2018 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на община Бургас против решение №РД-13-57/10.04.2018г. на ръководителя на Програмния оператор по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, с което е наложена финансова корекция за установена нередност.

Административен съд – град Бургас, пети състав, намира, че делото не му е подсъдно.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Съгласно легалното определение, дадено в §1, т.1а от ДР на АПК, „Териториална структура на администрацията“ е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му. В чл.133, ал.2 от АПК са уредени изключения от принципа, регламентиращ местната подсъдност, според които делата по ал.1 се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, когато: 1. актът има няколко адресати с постоянен или настоящ адрес в райони, различни от района на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта; 2. администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура.

В случая е налице хипотезата на чл.133, ал.2, т.2 от АПК. Административният орган, издал оспорения индивидуален административен акт, е ръководителят на Програмния оператор по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ със седалище: гр.София, пл.“Света Неделя“ № 5. Този административен орган няма териториална структура на администрацията по смисъл на §1, т.1а от ДР на АПК и след като седалището на администрацията на органа, издал оспорения акт, е в съдебния район на Административен съд София-град, съгласно чл.133, ал.2, т.2 от АПК, компетентен да разгледа делото е Административен съд София-град.

По изложените съображения съдът приема, че образуваното пред Административен съд-Бургас производство следва да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Административен съд София-град, който е местно компетентния съд да разгледа спора по подадената жалба.

Определението, с което настоящият съд прекратява делото, не прегражда по-нататъшното му развитие и с оглед разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК същото не подлежи на инстанционен контрол.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението си от 12.06.2018г. за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание на 25.06.2018г. от 14,20 часа, с призоваване на страните.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1099/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София -град.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: