О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 981        10.06.2014 година, гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на десети май                                        две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател:        Р. Йосифов

Членове: 1.  Любомир Луканов

                                                                                 2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1099 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал.2 от ЗАНН.

С определение № 440 от 08.04.2014 г. по НАХД № 1057/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Р.К.К. с ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 46071-О-0080238/07.02.2013 г. на директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП- Бургас.

Недоволен от така постановеното определение е останал жалбоподателят Р.К.К., който е депозирал частна жалба. Моли да бъде отменено определението и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответната страна не е представя становище по частната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 230 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

За да прекрати производството по делото, БРС е приел, че при подаване на жалбата не е спазен преклузивният срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и наказателното постановление е влязло в сила.

Настоящият състав на съда намира за основателно възражението на частния жалбоподател за ненадлежно връчване на наказателното постановление.

С оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление е наложена глоба на физическо лице. Видно от приложеното в административнонаказателната преписка известие за доставяне, вместо на посочения в АУАН адрес в ***, заявен от санкционираното лице като постоянен и настоящ адрес, наказателното постановление е връчено по месторабота на последното- на *** в същия град. Пощенската пратка е приета от лицето Т. М. на 17.02.2014 г., чието качество на служител, натоварен да приема книжа, не е установено по делото. Доколкото не е изпълнено изискването на  чл. 178, ал.4 от НПК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл. 84 от ЗАНН, не е налице редовно връчване на наказателното постановление. Ето защо съдът приема, че жалбата е депозирана в законоустановения срок и е процесуално допустима, поради което обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на първоинстанционния съд за произнасяне по същество.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 440 от 08.04.2014 г. по н.а.х.д. № 1057/2014 по описа на Районен съд- Бургас и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

 

                                

2.