Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    1753     /16.10.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и седми септември , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                      ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М. В., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1098/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Регионален отдел „Надзор на пазара” Югоизточна България към Главна дирекция „Надзор на пазара” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е оспорил решение № 418/30.03.2018г. постановено по АНД № 638/2018г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № ЛСА-07/30.01.2018г. на началник отдел в Регионален отдел „Надзор на пазара” Югоизточна България към Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН. С наказателното постановление на З.К.К., управител на „Ню Вижън България” ЕООД, за нарушение на чл. 30ж, ал.3 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) на основание чл. 56 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лв.

Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът Регионален отдел „Надзор на пазара” Югоизточна България към Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН и ответниците по касация З.К.К. и „Ню Вижън България” ЕООД, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Настоящият съдебен състав е конституирал като страна по делото юридическото лице „Ню Вижън България” ЕООД, тъй като същото лице е било конституирано от районния съд като жалбоподател.

Според настоящия състав това конституиране е неправилно, тъй като адресат на наказателното постановление не е търговското дружество, а неговия управител, в качеството му на физическо лице. Този извод се подкрепя и от факта, че наложеното наказание е глоба, а не имуществена санкция. Освен това съдът е бил сезиран именно от З.К.. Въпреки, че в хода на съдебното производството пред районния съд е било призовавано само търговското дружество, в съдебното решение като жалбоподател е посочена само З.К., която е надлежна страна, но тя не е била призована, нито й е бил връчен препис от решението. След като търговското дружество „Ню Вижън България” ЕООД, макар и неправилно е било конституирано като страна пред районния съд, настоящата инстанция е длъжна да го призове.

В съдебното решение вярно е посочена надлежната страна – жалбоподател, решението е в полза на този жалбоподател, той не го е обжалвал, за това съдът не може да отмени решението заради допуснато съществено процесуално нарушение – непризоваване на надлежната страна – жалбоподател.

Разгледано по същество обжалваното решение е правилно. Верен е изводът на съда, че събраните доказателства не сочат за извършено нарушение от вида, за който се ангажира отговорността на З.К..

Съгласно чл.30ж, ал.3 от ЗТИП, производителят, неговият упълномощен представител или други лица, които пускат продукти на пазара и/или пускат продукти в действие и търговците по чл. 4б, са задължени да осигурят достъп до местата по чл. 29, т.1 и т.2 и да окажат съдействие на органите за надзор на пазара при изпълнение на техните задължения.

Непредставянето от страна на К. на исканите от проверяващия орган документи може да се дължи на липсата на такива документи, които да бъдат представени. Това бездействие на физическото лице не изпълва състава на нарушението, защото в себе си не съдържа отказ за съдействие именно по причина, че за пасивното поведение може да има и друго обяснение.

Отделно от това съдът напълно споделя изводите на районния съд, че за да се формира субективно отношение у З.К. към нейното пасивно поведение, изразяващо се в непредставяне на исканите документи, следва да са налице категорични доказателства, че до знанието на това лице е достигнала информацията, съдържаща се в писмо на органа изх. № 81-00-1669/29.11.2017г. , с което наказващият орган е изискал въпросните документи. По делото са налице доказателства, че писмото е връчено на друго лице, а не на З.К.. Основателно е възражението на касатора, че това връчване е редовно от гледна точка на нормата на чл.180 от НПК, но такъв спор по делото няма. Никой не твърди, че връчването не е редовно, нито съдът е направил подобни изводи. Съдът единствено е казал, че за да се докаже субективния елемент от състава на административното нарушение (вината) е нужно доказателство, че до З.К. е достигнала информацията, съдържаща се в това писмо, която се изразява в изискване от страна на наказващия орган на описаните там документи. Именно такова доказателство липсва по делото, т.е. по отношение на търговското дружество съобщаването е редовно, но отговорността по ЗАНН е ангажирана на физическото лице З.К. и е нужно по несъмнен начин да е установено, че тя е известена, за да се твърди, че виновно не е представила исканите документи и по този начин е отказала съдействие на органа.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 418/30.03.2018г. постановено по АНД № 638/2018г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: