ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На деветнадесети юни                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Диян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1098 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.А.И., редовно уведомен, явява се лично и с адв.С.К., който днес представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на ПЪРВО РУ на МВР-БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Петров, който на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК прави искане за конституиране Бургаска окръжна прокуратура като страна в производството.

 

Като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

 

         Адв.К.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.   

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата с изложените в нея аргументи. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства, а също така и представените писмени доказателства от административния орган. Други доказателства няма да сочим. Не е налице процесуална необходимост от събирането им.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат писмените доказателства представени с жалбата, както и административната преписка представена от административния орган.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Като съобрази, че по делото няма да се ангажират допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и постановена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Жалбоподателят е мотивирал своето искане с мотиви от 23.02.2017г. с обстоятелството, че е бивш служител на МВР, който е напуснал  по собствено желание и не е дисциплинарно уволнен. На това фактическо основание, предполагащо приложение на разпоредбата на чл.78, ал.2, връзка с ал.1 от съответния закон, началникът на Първо РУ МВР-Бургас е следвало да прецени именно тези обстоятелства и по мое мнение, да се произнесе в една обвързана компетентност, дотолкова доколкото законодателят, приемайки тази разпоредба  от закона е презюмирал необходимостта от носене на огнестрелно оръжие от бивши полицейски служители, когато не са дисциплинарно уволнени. В този смисъл е изготвена докладна записка от съответния служител на Първо РУ от 27.03.2017г., че разрешителното следва да бъде подновено.

На следващо място, твърдим, че са допуснати и съществени нарушения на правилата, доколкото в обжалваната заповед по същество липсва произнасяне по така мотивираното искане. Не само че липсват мотиви в тази част, но и въобще липсват мотиви, доколкото началникът на Първо РУ буквално е записал, че от допълнителни проверки, извършени от служители на Първо  РУ е констатирано, че не е било доказано по несъмнен начин необходимостта от подновяване на разрешителното. Какви са мотивите за това обаче, не става ясно.

Считам, че това е достатъчно основание да се приеме, че заповедта е издадена и в съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Тук въобще не заслужва коментар, а и не са коментирани в заявителските материали, които е имало образувани в миналото против жалбоподателя, затова, защото има безспорни доказателства, че против него няма повдигнато обвинение за престъпление от общ характер и на следващо място те не са били пречка, въпреки тяхното наличие за издаване на разрешително в един по-ранен етап.

Моля за решение в този смисъл.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е основателна и атакуваната заповед следва да се отмени, като преписката бъде върната на административния орган със задължителни указания по приложението на закона, а именно да бъде продължен срокът на разрешителното за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие на името на жалбоподателя. От доказателствата по делото се установи, че административният орган необосновано е приел, че е налице основание за отказ. За жалбоподателя като бивш служител на МВР не е съществувало задължение да обосновава необходимостта от продължаване на разрешителното.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: