ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1098 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:54 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.А., редовно призован, се явява лично.

За ответника – директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Г-н А. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против решение № 78/28.04.2016г. на директор на ТД на НАП Бургас, с което е потвърдено разпореждане изх. № С160002-137-0002380/04.04.2016г. издадено от публичен изпълнител на ТД на НАП Бургас, с което е отказано погасяване поради изтекла давност на задължения за глоби по две наказателни постановления, изрично цитирани в решението.

 

Г-н А. – Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копие от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото.

 

Съдът, като се запозна с твърденията на страните установи, че по делото следва да се задължи ответника да представи заверено копие от изпълнително дело № 665/2007г. за да се установи дали твърденията, изложени в мотивите на обжалваното решение са основания по изпълнителното дело, водещи многократно до спиране и прекъсване на погасителната давност. По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи заверено копие от изпълнително дело 665/2007г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2016г. от 10.40г., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: