ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети  октомври                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1097по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.12 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.П.И. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на ТП на НОИ Бургас се явява главен юрисконсулт В., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпило по делото становище от пълномощника на жалбоподателя с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. Заявено е становище по съществото на спора. Приложен е списък на разноските.

Юрисконсулт В.: Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от ТП на НОИ Бургас с изх.1029-02-22910/13.07.2016г., с приложена към него справка относно осигурителния стаж на жалбоподателя, съобразно определението на съда от предходното съдебно заседание.

 

Юрисконсулт В.: Да се приеме представената справка. Нямам доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА справка от персонален регистър относно осигурителния стаж на жалбоподателя Д.П.И..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт В.: Моля да потвърдите решение №1040-02-43/16.05.2016г. на директора на ТП на НОИ Бургас, тъй като считам, че същото е правилно и законосъобразно и моля да се съобразите с всички мотиви посочени в решението на директора на ТП на НОИ. Действително към датата на издаване на болничния лист считаме, че лицето не е било осигурено, тъй като видно от разпоредбата на чл.10 от КСО осигуряването се счита за възникнало от деня, т.е. законодателят е предвидил деня, а не изработените часове, за начало за упражняване на трудова дейност. Ето защо ръководителят по изплащането на обезщетенията и помощите на ТП на НОИ с разпореждане № О-02-000-00-00931487/15.04.2016г. е отказал отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност по болничния лист с мотива, че лицето не е било осигурено към началото на временната неработоспособност. Същото разпореждане е потвърдено с решение на Директора на ТП на НОИ Бургас. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: