ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести юли                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1097 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.П.И. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат И. ***.

За ответника- директор на ТП на НОИ Бургас не изпраща представител, редовно уведомен.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.П.И. против Решение № 1040-02-43/16.05.2016г. издадено от  директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № О-02-000-00-00931487/15.04.2016г. на ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите, за отказ за отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болничен лист № Е20164379522.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат И.: Поддържам жалбата. Представили сме писмени доказателства, които моля да приемете. С жалбата съм направила доказателствено искане за допускане на свидетел, чрез разпита на който ще установяваме обстоятелства, които сме установили веднъж, представили сме писмени доказателства за тях. Отделно от това има писмо от работодателя, което е приложено по делото. Не държа на разпита на този свидетел. Отделно от това административният орган в оспореното решение се позовава на чл.40, ал.1 от КСО, поради което искам да направя искане да задължите ответника да представи документ- справка, от която да е видно дали Д.П.И. има 6 месеца осигурителен стаж, дали има осигурителен стаж за последните две години.

 

СЪДЪТ намира за неоснователно направеното искане за разпит на свидетел, предвид обстоятелствата, които страната се домогва да установи посредством гласните доказателства и доколкото по делото са налични писмени доказателства, от които тези обстоятелства се установяват. Ето защо искането за разпит на свидетел следва да се остави без уважение. Основателно е искането да бъде изискана от ответната страна справка относно осигурителния стаж на жалбоподателя. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства по опис на л.3 от делото.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане до разпит на свидетел за установяване на посочените обстоятелства.

ДА СЕ ИЗИСКА от ответника справка относно осигурителния стаж на жалбоподателя за период от две години до датата на справката, като същата да бъде представена по делото в 14- дневен срок от съобщението.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 19.10.2016г. от 10.05ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.23часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: