ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети септември                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1097 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Кемал Бозов”, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника - кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, се явява адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересованата страна „Салкъм” ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ С. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №327/29.05.2015г. издадена от кмета на Община Сунгурларе, с която е обявено класиране на кандидатите на проведения на първа дата открит конкурс за покупко-продажба на маркирана дървесина на корен.

 

АДВОКАТ С. – Изцяло оспорвам жалбата. Моля да се приеме административната преписка, всъщност сме представили всички документи, касаещи процедурата, като по отношение на плика с евентуалните документи за участие на жалбоподателя сме представили заверено ксерокопие на плика от лицето, понеже същия е неразпечатан от комисията, поради липса на съответните реквизити и въпросния плик се съхранява в ръководството на Община Сунгурларе така както е подаден – запечатан с намиращите се в него документи. Не представяме други документи на жалбоподателя, защото не са извадени от плика.

Завереното копие от лицевата страна на плика е представен на л. 27 от делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.11 и приложените към писмо от 17.07.2015г., съдържащи се по делото от л.25 до л.61.

 

АДВОКАТ С. – Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на присъстващия в залата пълномощник на ответника и като взе предвид, че в жалбата не се съдържат доказателствени искания, с изключение на искането да бъде представена административната преписка, изпълнено с разпореждане на съда и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С. – Считам жалбата за изцяло неоснователна. В случая категорично се установи, че възложителя, в лицето на кмета на община Сунгурларе, при издаване на заповедта за провеждане на конкурса и условията към въпросната заповед стриктно се е придържал и се е съобразил с разпоредбите на Наредбата за възлагане на дейностите по горите (НУРВИДГТДОСПДНГП от заповедта) и самата комисия при провеждането на процедурата от своя страна се е съобразила отново с заповедта на възложителя, с условията за провеждане на конкурса, съответно с разпоредбите на Наредбата. Самата Наредба е нормативен акт, който е основополагащ за такива дейности на територия на Република България, както на Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства, така и на общините.

В случая бе установено, че жалбоподателя върху плика с депозирани документи за участие в процедурата не е изпълнил задължителните изисквания на Наредбата и не е попълнил необходимите реквизити. В тази връзка комисията е действала законосъобразно като не го е допуснала в участие в процедурата.

Искам да отбележа, че от страна на жалбоподателя по делото не е представено и доказателство за внесена гаранция за участие в процедурата. Съгласно чл.39, т.2 от Наредбата при обжалване на процедурата възложителя задържа гаранцията за участие на обжалвания в процедурата кандидат до произнасяне с влязло в сила съдебно решение. В случая се демонстрира недобросъвестност. В тази връзка ние проверяваме веднага в счетоводството, има счетоводител, който проверява. Установено е, че няма постъпила гаранция за участие след проверка в счетоводството. В комисията участва счетоводител, който като види кои са участниците веднага проверява.

Искам да отбележа още, че въпросния кандидат след тази процедура и след дадените указания на представителя на кандидата за допуснатите нередовности за участие, след два или три дни на следващата процедура, представи съща оферта и също не е представил внесена гаранция, което говори за недобросъвестност и цели да се блокира работата по изпълнение на дейността в горите и блокиране на средства за общината.

В тази връзка моля да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: