О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 1034/13.05.2013 година,  Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на тринадесети май, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 1097/2013 година.

 

Производството е образувано е по жалба на адвокат С.К. *** (без представено пълномощно), посочен като пълномощник на С.Д.М. с ЕГН ********** – лишен от свобода в Бургаски затвор.

В жалбата се твърди, че на лишения от свобода двукратно е отказано включване в списък за разглеждане на молби за условно предсрочно освобождаване, без да са му представени мотивите “за отказа на комисията”. Поддържа се, че, “непонятно с каква цел”, лишеният от свобода е преместен от ЗООТ “Строител” в ЗООТ “Житарово”, кoето “навежда на мисълта за злоупотреба с правомощия от страна на лица от затворническата администрация”.

Иска се установяване на липса на издадена заповед за преместване на лицето от  ЗООТ “Строител” в ЗООТ “Житарово”, както и задължаване на администрацията “да приведе дейността си в съответствие с нормативната уредба и представи на съда материалите от проведените обсъждания и мотивите за взетите решения с отказите за прилагане предвидената в чл. 74 ал.1 т.6 от ЗИНЗЗ възможност за предсрочно условно освобождаване”.

Заявява се, че “след представянето на документите относно преместването на лишения от свобода” и “спирането му от работа” ще се конкретизират допълнително основанията в жалбата.

При така установените твърдения, съдът приема, че спорът е подсъден на Окръжен съд - Бургас. Видно от абзац І и VІ, и петитума на жалбата (лист 3), С.К. оспорва отказ на комисията по изпълнение на наказанията по чл. 74 ал.1 т.6 от ЗИНЗС, който подлежи на обжалване пред окръжния съд по местонахождението на затвора, на основание чл. 74 ал.2 от ЗИНЗС.

            По изложените съображения, на основание чл. 135 ал.1 и ал.2 изр.І от АПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1097/2013 година.

 

ИЗПРАЩА делото, по подсъдност, на Окръжен съд - Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: