О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер            , дата  13.11.2008 година  гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, единадесети състав, на тринадесети ноември, две хиляди и осма година, в закрито заседание, в следния състав:

 

съдия: В.Е.

 

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело № 1097/2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба от Областно пътно управление - Бургас, против заповед № 1813/03.12.2007 година на кмета на община Приморско.

 По делото са постъпили молби от жалбоподателя и ответника с искане производството да бъде спряно.

След като се запозна със съдържането ми, от което видно взаимно изразеното съгласие -  и с оглед на приложимото право, съдът намира, че са налице законовите предпоставки за спиране на производството.

Затова, на основание чл.229 ал.1 т.1  и чл.252 от ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм. д. № 1097/2008 година.

 

 

 

СЪДИЯ: