ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети януари                                       две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1095  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  15,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ф.  - не се явява, не изпраща представител -  редовно призован.

Ответникът – Община Бургас – редовно призован, се представлява от юк. А.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮК. А.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮК. А.: Оспорвам жалбата. Считам същата за  неоснователна. Моля, да приемете като доказателства изпратената от Община Бургас с нарочна  писмена молба административна преписка, както и преписката, изпратена от ТД „Изгрев”. Представена е извадка от схема, в която до бл. 37 е обозначен обект с № 29, а отдясно е записана цифрата „7”, което означава, че това е обект № 29, а „7”/седмицата/- обозначава предназначението на обекта – за промишлени стоки. За да не се създаде впечатление, че това е процесният обект, представям извадка от протокол № 4, който е приложен по делото, от който е видно, че този обект е предоставен на друг стопански субект, различен от жалбоподателя, както и разрешение за поставяне, видно от което са установява кой е обекта и субекта на който се издава разрешението. Те предхождат по време искането за издаване на разрешение и формулирания отказ, който е предмет на  настоящото производство. С оглед  доказване на причините за отпадане на процесните обекти от схемата за 2008 г., представям и Акт № 5/10.07.2008 г., от който се установява извършеното незаконно строителство от страна на жалбоподателя на местото на който му е разрешено поставянето на преместваем обект, като конкретизира, че разрешението е за павилион и тента, а той е изградил автомивка с посочени размери, площ и характеристики на обекта. Считам, че представените доказателства имат отношение за постановяване на отказа и моля да бъдат приети от съда.

 

Съдът като намира, че представените от юк. А. доказателства са относими към правния спор,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заверено копие от  Протокол № 4 от 06.03.2008 г., както и Акт № 5 от 10.07.2008 г., също в заверено копие.

 

ЮК. А.: Нямам доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателствата. Моля да  ми дадете думата по същество.

 

СЪДЪТ намери делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

ЮК. А: Моля, да отхвърлите жалбата. Същата е неоснователна. Съображения за това има изложени както в нея, така и в заявеното от мен становище. Моля, да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение, съобразно новата тарифа.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15,15  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: