ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1094  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Яна-Боеви“ООД, редовно призован,  се явява адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Председател на „Комисия за защита на потребителите“ гр.София, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Яна-Боеви“ ООД против заповед № 235/06.04.2017г. на  Председателя на КЗП гр.София, с която е наредено на жалбоподателя да организира незабавно и ефективно изтегляне от пазара на изрично посочени стоки, имитиращи храни.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените към нея доказателства. Да се приеме административната преписка.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

Съдът счита, че ответника следва да бъде задължен представи цитирания от него стандарт №БДС ЕN 71-1:2015 „Безопасност на играчки“, доколкото, същият не е общодостъпен и следва да бъде събран като доказателства по делото. С оглед на горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание, да представи като доказателство по делото №БДС ЕN 71-1:2015 „Безопасност на играчки.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2017г. от 10.10ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Копие от протокола да се изпрати на ответника за изпълнение на указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: