ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                   Номер 985                         дата 12 юни 2014 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 12 юни 2014 год.,

в следния състав:

 

                                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело № 1094  по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от „Дияна палаз“ ООД, със седалище гр.Варна, район „Младост“, ул.“Академик Андрей Сахаров“ № 1, ет.5 против мълчалив отказ на началника на РО „НСК“ – Бургас да се произнесе по подадена от дружеството молба по чл.278 от АПК за разсрочване срока на доброволно изпълнение с два месеца на влязлата в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-233/01.11.2012г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с искане да се отмени мълчаливия отказ, като се задължи органът да се произнесе по подадената молба за разсрочване, както и да му се дадат задължителни указания по приложението на закона.

Съдът, като съобрази предмета на делото, очертан от жалбоподателя, взе предвид доказателствата, съдържащи се в изпратената административна преписка, намира жалбата за процесуално недопустима за разглеждане поради липса на предмет, на основание следните мотиви:

От началника на РДНСК Югоизточен район е издадена Заповед №  ДК-02-ЮИР-233/01.11.2012г., с която е разпоредено да бъде премахнат изпълнения от „Дияна палаз“ ООД незаконен строеж, представляващ масивна ограда, разположена по границите на ПИ с идентификатор 67800.4.16 и частично в имот с идентификатор 67800.4.17. При оспорването по съдебен ред, за което е образувано адм. дело № 2528/2012г. на Административен съд – Бургас, жалбата против издадената заповед е отхвърлена с Решение № 1937/01.11.2013г. постановено по това дело и предвид обстоятелството, че съдебния акт е окончателен, заповедта е влязла в сила на 01.11.2013г.

На 07.11.2013г. до дружеството-жалбоподател е изпратена покана за доброволно изпълнение на заповедта изх. № ОС-811-01-318, видно от която органът по изпълнението е дал 14-дневен срок за доброволно изпълнение. Поканата е връчена на жалбоподателя на 09.04.2014г. На 25.04.2014г. от органа по изпълнението е извършена проверка на място относно изпълнението на заповедта, за което е съставен констативен протокол № ОС-811-1, като е установено, че заповедта е изпълнена частично, като е премахната само част от оградата, попадаща в имот с идентификатор 67800.4.17. За констатациите от проверката жалбоподателят е уведомен на 16.05.2014г. На същата дата е депозирал молба вх. № ОС- 811-02-408/16.05.2014г., с която, на основание чл.278 от АПК е поискал от органа по изпълнението разсрочване на срока на доброволното изпълнение с два месеца, като е посочил, че това се налага предвид сложността на строително-монтажните работи по премахването и съгласуването с множество собственици. По тази молба органът по изпълнението не се е произнесъл и предмет на настоящото оспорване е мълчаливият отказ да се произнесе.

Съгласно разпоредбата на чл.278, ал.3 от АПК постановленията за отсрочване или разсрочване не подлежат на обжалване. След като на обжалване на подлежи изричният административен акт (в случая постановление на органа по изпълнението), то следва да се приеме, че не подлежи на обжалване и отказът на органа да се произнесе. Ако се приеме, че в случая е приложим института на мълчаливия отказ по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК и органът по изпълнението е бил длъжен да се произнесе с постановление, то тъй като мълчаливият отказ  по своя характер е отказ по същество, и в този случай жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради законово предвидената необжалваемост на постановленията за разсрочване или отсрочване на изпълнението. Казано по друг начин – дали органът ще издаде постановление, с което изрично ще откаже разсрочването или ще формира мълчалив отказ, който по своя характер е отказ по същество – и в двата случая оспорването пред съд е процесуално недопустимо с оглед разпоредбата на чл.278, ал.3 от АПК.

На основание изложените мотиви и чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Дияна палаз“ ООД, със седалище гр.Варна, район „Младост“, ул.“Академик Андрей Сахаров“ № 1, ет.5 против мълчалив отказ на началника на РО „НСК“ – Бургас да се произнесе по подадена от дружеството молба по чл.278 от АПК вх. № ОС- 811-02-408/16.05.2014г. за разсрочване срока на доброволно изпълнение с два месеца на влязлата в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-233/01.11.2012г. на началника на РДНСК Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1094/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                             СЪДИЯ: