О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/26.05.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на двадесет и шести май, две хиляди и единадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 1094/2011 година.

 

Производството е по чл.121 ал.5 във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на главен публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки (с постановление № ИТ-00-1081/31.01.2011 година) по повод извършвана ревизия на “Сън Райз Вилидж” ЕООД – Бургас с ЕИК 102855394.

В мотивите на искането се препраща към мотиви на публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП и ръководител на ревизионен екип относно необходимостта от ново удължаване на срока на действие на вече наложените обезпечителни мерки – а именно – значителния размер на публичноправното задължение, текущо установено в хода на ревизията и необходимостта от получаване на информация от компетентни държавни органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Република Ирландия.

След като се запозна със съдържанието на искането и доказателствата, приложени към него, съдът приема от фактическа и правна страна следното.

По отношение на “Сън Райз Вилидж” ЕООД е налице ревизионно производство, във връзка с което са наложени обезпечителни мерки – възбрана на недвижим имот, с оглед предполагаемия размер на публичноправното задължение на дружеството  - 140 000 лева, както и с оглед предотвратяване на възможността за осуетяване или значително затрудняване на събирането на установените данъчни задължения.

Съгласно чл.121 ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121 ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал. 1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася с определение в 14-дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.

В настоящия случай, искането за продължаване срока на наложените обезпечителни мерки е направено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. Искането е обосновано с необходимите доказателства, поради което съдът приема, че е основателно и следва да се уважи. Видно от доказателствата по делото, ревизионното производство е спряно на 05.05.2011 година - до получаване на информация от други държави от Общността. Този факт възпрепятства определянето на конкретна дата, като краен срок за действие на обезпечителните мерки.

По изложените съображения, на основание чл.121 ал.5 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

УВАЖАВА искането за продължаване срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-1081/31.01.2011 година.

 

ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки ИТ-00-1081/31.01.2011 година – до изтичане на срока за приключване на ревизионното производство.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

СЪДИЯ: