ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 03 септември 2009 год.                  Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 03 септември 2009 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: Павлина Стойчева

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 1094  по описа за 2009  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба подадена от П.П.Д. *** против Заповед № 868//11.07.2009 год. на директора на ОД на МВР – Бургас, с която по отношение на лицето е наложена принудителна административна мярка по смисъла на чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС до решаване на въпроса за отговорността.

         Едновременно с подадената жалбата е направено особено искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед.       

Това искане съдът намира за процесуално недопустимо за разглеждане, поради следните съображения:

Нормата на чл. 166, ал. 1 от АПК регламентира общият принцип на суспензивния ефект на жалбата, чието подаване спира изпълнението на оспорения административен акт. В разглеждания случай обаче заповедта подлежи на незабавно изпълнение по силата на законовата разпоредба на чл. 172, ал. 5 от ЗДвП, която изрично дерогира суспензивният ефект на жалбата. Издадената по смисъла на чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП процесна заповед попада в категорията на заповедите по чл.172, ал.1 от закона, по отношение на които е приложимо незабавното изпълнение, съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5 от ЗДвП. В разпоредбата не е предвидена правна възможност за съда да постанови спиране на изпълнението, ако са налице някои от основанията, визирани в чл. 166, ал. 2 от АПК и при липса на изрично предвидена от законодателя възможност съдът да постанови спиране на изпълнението, искането се явява процесуално недопустимо за разглеждане. Такава преценка би била допустима само когато е налице предварително изпълнение на акта, допуснато с разпореждане на административния орган или когато в специален закон е нормативно уредена възможността спирането да бъде разпоредено от съда.

Поради изложените съображения особеното искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на административния акт, следва да бъде оставено без разглеждане.

Към настоящия момент нередовностите по жалбата са вече отстранени, поради което същата следва да бъде внесена за разглеждане по същество.

Ръководен от горните мотиви, Бургаския административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на жалбоподателя П.П.Д. *** за спиране на предварителното изпълнение на оспорената Заповед № 868//11.07.2009 год. на директора на ОД на МВР – Бургас.

НАСРОЧВА съдебно заседание за разглеждане на жалбата по същество на 19.10.2009 год. от 13.30 часа.

Да се призоват страните.

 

Определението, в частта относно искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………..