Р Е Ш Е Н И Е  № 1276

 

Град Бургас, 27.06.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на четиринадесети юни през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                           2. ДИАНА ПЕТКОВА

 

при секретаря Кристина Линова, с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 1093 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Сортови семена-Бургас“ ООД, ЕИК 102116353, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Северна промишлена зона, ул.„Одрин“ № 17, подадена чрез пълномощник, против решение № 400 от 29.03.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5888 по описа за 2017г. на БРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 109 от 6.11.2017г., издадено от директора на РИОСВ-Бургас, с което за нарушение по чл.136, ал.2, т.4, във връзка с чл.71, ал.3, т.13 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) на „Сортови семена-Бургас“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. на основание чл.136, ал.2, т.4 от ЗУО.

Касаторът оспорва решението като неправилно, постановено в нарушение на материалноправните и процесуални разпоредби. Счита, че описаната в АУАН и в наказателното постановление фактическа обстановка не навежда на извод за нарушение на условията в издаденото на „Сортови семена-Бургас“ ООД разрешение от директора на РИОСВ-Бургас. Излага доводи, че в обстоятелствената част на акта и на наказателното постановление не се съдържат констатации да са извършвани дейности по третиране на отпадъците, в това число разтоварените утайки да са били съхранявани в нарушения на условията по разрешителното или да е започнала обработката на земната повърхност с тях. Според касатора извършената проверка за законосъобразност на наказателното постановление е излязла извън зададените рамки на установения момент на извършване на нарушението, като изводите на решаващия състав са изградени върху времеви периоди, които не са били предмет на проверката. В съдебно заседание, чрез пълномощника си, поддържа касационната жалба и искането от съда.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна в съдебно заседание, за което излага подробни съображения в писмени бележки.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

От доказателствата по делото се установява, че на „Сортови семена-Бургас“ ООД е съставен акт за установяване на административно нарушение № 109/13.09.2017г. от началник отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ към дирекция „Контрол на околната среда и превантивна дейност“ при РИОСВ-Бургас, за това, че на 22.08.2017г. в гр.Бургас, местност „Мадика“, полета 1, 2, 3, 5, 6 и 7, и в офиса на дружеството в гр.Бургас, ул.„Одрин“ № 17, е нарушило условия на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 02-ДО-484-01/01.03.2016г., издадено от директора на РИОСВ-Бургас, а именно: условие 4.1 – приело е отпадъци за оползотворяване – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места с произход ПСОВ-Поморие, без тяхното тегловно измерване чрез везни, калибрирани с точност на измерванията; условие 6.5 – не е уведомило РИОСВ-Бургас и местните органи на властта преди започване на дейностите по третиране на отпадъците, и условие 6.7 – не е представило в РИОСВ-Бургас в определения срок на сключен договор с производителя на утайки. Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, в което деянието е квалифицирано като едно нарушение на чл.136, ал.2, т.4, във връзка с чл.71, ал.3, т.13 от ЗУА, за което на „Сортови семена-Бургас“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за доказано, че е осъществено складиране на отпадъка от „ВиК“ ЕАД, след което същият е бил транспортиран до „Сортови семена-Бургас“ ООД, което дружество на свой ред се е подготвяло да го оползотвори посредством държането му на процесните терени, която подготвителна дейност съставлява „третиране на отпадъци” по смисъла на §1, т.44 от ДР на ЗУО. Изложени са в оспореното решение мотиви, че нито в хода на производството пред административнонаказващия орган, нито пред съда са представени кантарни бележки или други документи във връзка с измерването на количествата на отпадъците посредством везни, калибрирани с точност на измерванията.  Копие на договора, сключен между „Сортови семена-Бургас“ ООД и производителя на утайки, е представено на РИОСВ-Бургас едва при извършване на самата проверка на 22.08.2017г. – два месеца и половина след сключването му, и извън предписаните за това срокове, с което дружеството не е изпълнило задължението си като лице, на което е издадено разрешението по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Приемайки, че е извършвана дейност по подготовка на отпадъка във връзка с оползотворяването му, районният съд е обосновал извод, че „Сортови семена-Бургас“ ООД е следвало да уведоми РИОСВ-Бургас преди започване на дейностите, а не както е подходено в случая – четири дни по-късно, като се има предвид, че извозването на утайки е започнало още на 14.08.2017г., а уведомлението е входирано на 18.09.2017г. в РИОСВ-Бургас.

Решението е неправилно.

Настоящата касационна инстанция не споделя мотивите на районния съд, че приемането на отпадъци за оползотворяване, каквото е описанието на изпълнителното деяние в акт за установяване на административното нарушение и в наказателното постановление, е равнозначно на извършване на подготовка на тези отпадъци за оползотворяване. Липсват констатации да са извършвани каквито и да е действия по подготовка или оползотворяване на утайките от страна на „Сортови семена-Бургас“ ООД на 22.08.2017г. – датата, посочена в акта и наказателното постановление като дата на извършване на нарушението. Волята на административнонаказващия орган трябва да е ясна и недвусмислена, като е недопустимо районният съд да я прецизира като изменя и допълва установената в административнонаказателното производство фактическа обстановка.

Доколкото не са налице установявания и доказателства от страна на „Сортови семена-Бургас“ ООД да са извършвани на 22.08.2017г. дейности по третиране на отпадъците по смисъла на §1, т.44 от ДР на ЗУО, настоящият касационен състав намира, че от страна на дружеството не е нарушено условие 4.1 и условие 6.5 от издаденото му разрешение. В допълнение на изложеното, районният съд неправилно е приел, че дружеството е следвало да изпрати уведомление до РИОСВ-Бургас съгласно условие 6.5 от разрешението най-късно на 14.08.2017г., тъй като дейностите по транспортиране и доставка на утайките на полетата, започнали на тази дата, не са дейности по третиране на отпадъците по смисъла на легалното определение, съдържащо се в  §1, т.44 от ДР на ЗУО. Този извод на съда е в противоречие и с визираната в акта и наказателното постановление дата на нарушението – 22.08.2017г. Предвид тази дата и посоченото в наказателното постановление, че уведомлението за започналото доставяне на утайките е постъпило в РИОСВ-Бургас на 18.08.2017г., настоящият касационен състав намира, че е налице неяснота относно момента, в който е прието от административнонаказващия орган, че дружеството е следвало да изпълни условие 6.5 от разрешението. Това затруднява съдебния контрол за законосъобразност на наказателното постановление и води до ограничаване правото на защита на санкционираното лице.

По отношение условие 6.7 от разрешението, съдът намира, че не е доказано и неговото неизпълнение от страна на „Сортови семена-Бургас“ ООД на датата посочена в наказателното постановление като дата на извършване на нарушението.  Съгласно това условие дружеството е било задължено да представи копие от сключения договор с „ВиК“ ЕАД в едноседмичен срок, считано от сключването на договора, т.е. до 15.06.2017г., като неизпълнението на това изискване, с оглед неговото естество и обвързването му със срок, е еднократно и е осъществено в първия ден, след изтичането на срока, а именно на 16.06.2017г. На дружеството, обаче, не е предявено обвинение и то не е санкционирано за неизпълнение на условие 6.7 от разрешението на 16.06.2017г., а за нарушение, извършено на 22.08.2017г. При проверката за законосъобразност на наказателното постановление съдът извършва контрол в рамките фактическата и правната рамка на обвинението за извършеното нарушение, така както е предявено на лицето, сочено като нарушител, тъй като в противен случай би се стигнало до съществено ограничаване правото му на защита.

С оглед изложеното съдът намира, че в случая незаконосъобразно е ангажирана отговорността на „Сортови семена-Бургас“ ООД за нарушение на 22.08.2017г. на условия 4.1, 6.5 и 6.7 от разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 02-ДО-484-01/01.03.2016г., издадено от директора на РИОСВ-Бургас.

По изложените мотиви съдът намира касационната жалба за основателна. Оспореното решение на районния съд следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отменено обжалваното от касатора наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХІІІ - ти административен състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 400 от 29.03.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5888 по описа за 2017г. на БРС, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 109 от 6.11.2017г., издадено от директора на РИОСВ-Бургас, с което на „Сортови семена-Бургас“ ООД, ЕИК 102116353, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Северна промишлена зона, ул.„Одрин“ № 17, представлявано от управителя Радостина Димова, за нарушение на чл.136, ал.2, т.4, във връзка с чл.71, ал.3, т.13 от Закона за управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. на основание чл.136, ал.2, т.4 от Закона за управление на отпадъците.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

                                 

 

  2./