ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 21.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и първи януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1093 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 16.36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.М., уведомен от преди, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ-Бургас, уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт Ч.П., с пълномощно по делото от преди.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ДОКЛАДВА постъпило заключение по съдебно-икономическата експертиза от вещото лице Н.К. на 09.01.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Получили сме препис от заключението на вещото лице. Моля да се разгледа заключението в днешното съдебно заседание.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Н.Г.К. – 60 години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение. Нямам съдебни спорове със страните, нямам родствена връзка и служебни отношения със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение в срок, което поддържам. Уточнявам, че  т.ІV „Констативно-съобразителна част” представлява заключението на експертизата ми.

Сумата въз основа на която съм направила заключението си е взета от УПИ ІІ, представено по делото. В пенсионната преписка има два формуляра на УПИ ІІ, като пенсията е изчислена на база втория УПИ ІІ с № 2078/20.09.2012година. Посочено е, че в първия формуляр е допусната техническа грешка, като е добавена една нула в повече и е издаден втория формуляр. На  първия формуляр №1671/26.07.12година има заверка от БМФ, че е анулиран, затова и съм работила по втория формуляр. Пенсията е изчислена по втория формуляр. Аз съм копирала второто УПИ ІІ, тъй като знаех, че ще има възражения и въпроси в днешното съдебно заседание. Взех предвид втория документ, защото е с по-късна дата и той е окончателният вариант по който е изчислена пенсията. И двата формуляра - този от УПИ ІІ № 2078/20.09.2012година и № 1671/26.07.12година се съдържат в преписката в пенсионното.

Изчисленията на база на втория формуляр са точни. Този документ е даден от БМФ като верен и окончателен. Ако има жалбоподателя има възражения следва да се обърне към БМФ, като има възможност да инициира проверка, за да се установи ако има грешка.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице К. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице К. като доказателство по делото, с днес направените уточнения и допълнения в съдебно заседание.

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размера на сумата посочена в справката-декларация на вещото лице в размер на 200 лева.

 

По изложените съображения съдът,    

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за сумата от 150 лева от внесения депозит /л.60/;

УВЕЛИЧАВА размера на определения депозит за СИЕ от 150 лева на 200 лева.

 

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи по делото документ за внесения допълнителен депозит в размер на 50 лева по сметка на Административен съд Бургас за вещото лице. При неизпълнение на указанията срещу жалбоподателя ще бъде издаден изпълнителен лист за принудително събиране на сумата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: нямам доказателствени искания. Да се приключи делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.П.: нямам искания по доказателствата. Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля да уважите жалбата ми. Считам, че неправилно е изчислена пенсията по втория вариант на УПИ ІІ, считам първият за верен.

 

ЮКРИСКОНСУЛТ Ч. П.: Моля да се остави без уважение жалбата и потвърдите решението на директора на ТП на НОИ Бургас като правилно и законосъобразно.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17.00 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: