ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 22.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен  състав, на двадесет и втори октомври през две хиляди и четиринадесета година,

в публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар: К.Л.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 1093 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

               

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.М., редовно призован, се явява лично.

 

Съдът извърши КОНСТАТАЦИЯ по лична карта на явилия се жалбоподател, като установи идентичност с имената по титулната част на жалбата – В.Т.М., с ЕГН по л.к. **********, адрес по л.к. гр.Бургас, ул.”В. П*****.

След извършената констатация съдът върна личната карта на жалбоподателя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля съобщенията до мен да се изпращат на адреса ми в с.Кошарица, който съм посочил в жалбата.

В днешно съдебно заседание заявявам, че обжалвам решението на Директора на ТП на НОИ-Бургас с изх.№ 94В-5294-2/30.04.2014г., с което е потвърдено Разпореждане № 106/12.02.2014г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ-Бургас., с което на основание § 4, ал.1 от ПЗР на КСО ми е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 243.19 лв. Оспорвам правилното изчисляване размера на определената ми пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ-Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч.П., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

 

 

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.Т.М., с която се оспорва решение на Директора на ТП на НОИ-Бургас с изх.№ 94В-5294-2/30.04.2014г., с което е потвърдено Разпореждане № 106/12.02.2014г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ-Бургас., с което на основание § 4, ал.1 от ПЗР на КСО на В.Т.М. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 243.19 лв. Оспорва се правилното изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата, както е предявена. Моля да се приемат представените по делото доказателства. Запознат съм с изпратените вече доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.П.: Оспорвам жалбата. Представили сме административната преписка в цялост и моля да се приеме. Нямам искания за събиране на доказателства.

 

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

На основание чл.171, ал.2, изречение второ от АПК

ДОПУСКА извършването на съдебна експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в ТП на НОИ-Бургас по преписката заведена там по заявлението на В.Т.М., да посочи какъв е неговият трудов стаж, респективно осигурителен стаж при различните работодатели, при които е работил; от каква категория е този трудов стаж, ако е от различна категория да го приравни на трудов стаж от ІІІ-та категория и така да определи общия осигурителен стаж към датата на подаване на заявлението.

Вещото лице следва да отговори дали е определен вярно индивидуалният коефициент на жалбоподателя – 0.940 и респективно, вярно ли е изчислен размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 243.19лв.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит по допуснатата експертиза в размер на 150 лева, вносими в 7-дневен срок, считано от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя М., че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Н.Г.К., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

СЪДЪТ за събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 21.01.2015 година от 15.00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

Да се УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: