О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер              07.06.2012г.             град  Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Христов частно касационно наказателно административен характер дело номер 1093 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на А.С.Е. ЕГН ********** ***, против решение № 530/02.04.2012 г., постановено по НАХД № 655/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление № НП-10565/15.12.2011 год., издадено от заместник-кмета на Община Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 27, ал. 1, т. 9 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, в частта му относно определеното наказание, като е изменен размера на наложената глоба от 200 лева на 50 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение без да са посочени конкретни мотиви или аргументи в подкрепа на оспорването. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, но след преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК поради което се явява процесуално недопустима.

Видно от приложените по делото доказателства, решение № 530/02.04.2012г., постановено по НАХД № 655/2012г. по описа на Районен съд – Бургас е съобщено на касатора на 05.04.2012г. Видно от положения входящ номер, жалбата против цитирания съдебен акт е постъпила в деловодството на Районен съд Бургас на 27.04.2011г. С цел установяване на начина на подаване на жалбата, с Определение от 15.05.2012 год. Административен съд гр. Бургас е указал на касатора в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за редовността на подадената касационна жалба в срок. Така постановеното определение е било съобщено лично на А.Е. на 17.05.2012 год. В указания от съда срок, по делото не са постъпили доказателства, относно редовността на подадената касационна жалба.

Съгласно чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Нормата на чл. 211, ал. 1 от АПК изисква жалбата да се подава до касационната инстанция чрез съда, който е постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. В настоящият случай, решението на първоинстанционния районен съд е било получено на 05.04.2012 год., като срокът за подаване на жалбата срещу това решение е изтекъл на 19.04.2012г. – работен ден. От доказателствата по делото се установява, че касационната жалба е подадена на 27.04.2012 год., т.е. след изтичане на преклузивния 14-дневен срок.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 215, т. 3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН и чл. 211, ал. 1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба А.С.Е. ЕГН ********** ***, против решение № 530/02.04.2012г., постановено по НАХД № 655/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление № НП-10565/15.12.2011 год., издадено от заместник-кмета на Община Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 27, ал. 1, т. 9 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, в частта му относно определеното наказание, като е изменен размера на наложената глоба от 200 лева на 50 лева

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1093/2012 год. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването на страните.

                                              

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.