ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На тридесети май                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1092 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13: 26 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.С., редовно уведомен,  се  явява лично и с  процесуален представител адв.И., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  БУРГАС, редовно уведомен,  изпраща процесуален представител Ж.Д.-Л., с представено пълномощно по делото.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

Д.-Л.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано  по жалба от М.И.С. с ЕГН **********,с адрес: *** протива Заповед №РД-13-09/11.04.2018 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ град Бургас,съгласно която се прекратява служебното му правоотношение с ОД „Земеделие“- Бургас.

Съдът указва доказателствената тежест на страните, както следва: В тежест на административния орган е, да докаже наличието на материално-правните и процесуално- правните предпоставки за издаване на спорния административен акт, включително надлежно подадено заявление за прекратяване на служебното правоотношение по взаимно съгласие от страна на жалбоподателя, въз основа на което е започнал спорното производство. Отделно от горното съдът указва на всяка от двете страни, че в случай, че се позовават  на позитивни факти и обстоятелства,  от които черпят права, в тежест на позовалата се страна  е да докаже наличието им.

Съдът докладва, че по делото с вх.№ 5345/11.05.2018 година е постъпила пълната административна преписка, както и изисканото от съда копие от заповедна книга и разпечатка от електронната деловодна система на Областна дирекция „Земеделие“-Бургас.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 5782/23.05.2018 година, в изпълнение на Разпореждане № 2340/21.05.2018 година, с което уведомяват съдебния състав, че  Областна дирекция „Земеделие“ ще представи на първото по делото заседание заповедната книга за трудови и служебни правоотношения. Описани са техническите характеристики на деловодната система на Областна дирекция „Земеделие“-Бургас. Към справката е приложено копие от договор за изработка на „деловодна софтуерна система“ от 05.10.2011 година, ведно с Приложение № 1за изискванията и обхвата към системата и приемо-предавателен протокол от 08.12.2011 година.

Съдът докладва, че с входящ № 5975/29.05.2018 година по делото е постъпила молба от М.И.С., чрез неговия процесуален представител адв.И., с която изразяват становище по представената от ответника административна преписка и доказателства.

Съдът указва на жалбоподателя, че  към настоящия момент не сочи доказателства за твърдяните от него позитивни факти и обстоятелства около обяснените в жалбата му начин и време на изготвяне и на предаване на  заявлението за прекратяване на служебното правоотношение именовано „молба“.

АДВ.И.: Поддържам жалбата, моля да се приемат доказателствата към нея. Поддържам становището си от вчера,  29.05.2018г.,  като  възразявам да бъдат приемани като писмени такива тези доказателства, посочени в т. 1.1, т.1.2 и т.1.3 в молбата. Това е лист с формат А4, с ръкосен текст с наименование „Заповеди за назначаване, преназначаване и прекратяване на трудови и служебни правоотношения“.И този лист и всички останали доказателства, които представляват  извлечение от книга не носят информация от къде изхождат, кой е съставител. Това са ненадлежни писмени доказателства. Второто, което не следва да се приемат – два листа, които също по никакъв начин на става ясно от къде произхожда тази информация и от къде и кого е свалена. Същите доводи са за два листа с ръкописни записи. Може би от книга, която се води в ръкописен вид за входящ регистър. Тези  обстоятелства изтъквам във връзка с обстоятелството, че до настоящия момент не съм запозната със становището на ответника. Моите изявления са предхождащи доводите на ответника. Цялата процедура, която е извършена ми дава основание да очаквам да се твърди, че молбата на моя доверител или заявлението е изпратено по електронен път, обработен в дирекцията неясно кой ден, и в същия ден издадена самата заповед, която носи  подписа на пет лица, от които три  със сигурност са били не по-рано от 18.00 часа  на 11.04.2018г. в с.Руен. Това са С. , П., К., Д.-Д.и К..  Тези три лица- С., П. и Д.-Д.не по-рано от 18.00 часа да  са напуснали с.Руен. Как така на 11.04.2018 г. те се подписали на обжалвана заповед. Моето впечатление от действията на ответника е, че  цялата процедура по „доброволното” желание на г-н С. да прекрати служебното си правоотношение е било преднамерено подготвена, много се е бързало да се издаде  обжалваната заповед. Във връзка с доказателствата  и включително с оглед указанията на съда в тази насока,  ние сме заявили още с жалбата и желаем да ни се даде възможност да ангажираме доказателства,  като представям молба с искане за такива. По т.1 моля, да задължите ответника да представи заповедта на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за определяне на работно време на дирекцията, действаща към дата 11.04.2018 година,  посочила съм защо искам тази заповед.

Моля,  да задължите ответника да представи пътния лист от 11.04.2018 година на автомобила, с който автомобила, с който госпожа Л. С., *** на ОД“Земеделие“ Бургас, г-н С.Н., ** на дирекцията и д-р Г.П., *** на Главна дирекция „Аграрно развитие“ към ОД“Земеделие“ Бургас и г-жа В.Д.-Д.,  в този ден са посетили Общинска служба  „Земеделие”с. Руен. Не мога да посоча номер на автомобила, но надявам се ответната страна поне това обстоятелство няма да отрече.

Моля, да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза (СТЕ) със задачи, които съм посочила в молбата. И тази експертиза е свързана точно с данните, които се намират в компютъра,  с оглед представените  доказателства от две страници. На това  поле е изписано, че освен  заявлението е имало и прикачени файлове и да се установи, чрез тази експертиза преди да постъпи във входящата кореспонденция заявлението, как е постъпило в самата дирекция и при кого.

 От представените доказателства можем да видим, че върху неговата молба, която незнайно как е получила входящ номер от 11.04.2018г. и която е представена в два варианта като доказателство. На другия екземпляр освен тази правоъгълен печат, в ляво има в мълък табличен вид антетки,  в които е написано името на г-жа Л.-**** на дирекция „АПФСДЧР“, поставена е дата 11.04., след това има срещу думата отговорник  г-ца К.,          няма дата след този подпис. Това ми дава основание да считам, че ако молбата е била изпратена от с.Руeн в Дирекцията по електронен път, тя е пристигнала при другиго, след което този друг служител е внесъл тази молба във входящото деловодство. Но това може да бъде установено с тази съдебно-техническа експертиза.

Моля да допуснете до разпит при условията на призоваване госпожа Фереде Ахмед,  служител в Общинска служба „Земеделие” в с.Руен, която е  присътваща в тази ситуация, както и други колеги, но считам, че призоваването на трима души свидетели е ненужно, доколкото те са възприемали едни и същи факти. Това са ми становищата по доказателствата и исканията към момента.

Д.-Л.: Оспорвам жалбата. Подробно излагам писмено становище. Прилагам в оригинал регистър на заповедите във вида, в който се поддържа в Областната дирекция  и регистър– дневник, който се поддържа в дирекцията. Документите се входират в деловодната програма и паралелно  на хартиен носител. Няма разлика. Деловодната програма не поддържа час на входиране.Прилагам също така като доказателства комплект от вътрешни правила: Правилник за вътрешния трудов ред в Областна дирекция „Земеделие“ гр.Бургас, Инструкция за организацията на документооборота в Областнат дирекция „земеделие“ Бургас, утвърдени със Заповед №РД-11-030-01/22.03.2010 година, която също представям .Представям на съда писмо до г-н М.И.С., с което са му поискани обяснения.Ако съда позвали, бих искала да взема допълнително становище по изложеното от адв.И. и допълнително да го представя. Искам да направя едно доказателствено искане, във връзка с присъствалите лица на въпросната дата в общинската служба на посочените събития – това е г-жа К.,  която е *** и г-н С.Н.. Бих искала съдът да ги допусне като свидетели по делото с оглед установяване на случилото се в залата. Това е Р. К. и С. Н., който е ***, същите са присъствали на събитията които ще установявавме. Ще представя допълнително становище по становището на адв.И..

Съдът с оглед изявленията на двете страни счита, че представената административна преписка ведно с допълнително изисканите и представени на 11.05.2018 и 23.05.2018г. писмени доказателства следва да бъдат приети, включително и тези по отношение, на които адв.И. е възразила и оспорила. Посочените доказателства съдът е изискал служебно и във връзка с установяване на автентичността на съдържанието е поискал за сравнителен материал да бъдат донесени в съдебно заседение Дневник регистър на Областна дирекция „Земеделие”, както и регистър за назначенията, преназначаването и прекратяването на трудови и служебни правоотношения.

Относно входящия регистър съдът констатира, че същия е започнат на 30.10.2017 година, като с вх.№674, отразено като депозирано на 11.04.2018 година е посочено заявлението за прекратяване на служебното правоотношение на жалбоподателя, в графата  регистрация на межднини документи и отговори липсва отразяване на издадена заповед или друг междинен документ.

Що се отнася до Регистъра за назначенията, преназначаването и прекратяването на трудови и служебни правоотношения съдът констатира, че същия се води в протоколна тетрадка, по години, чиято първа страница се сочи да е започната на 03.11.2008 година, същата съдържа  информация и за заповеди за изменение на допълнително месечно възнаграждение. Цялата тетрадка е на 98 на брой листа, прошнурована, без отбелязване в края на всяка година на последния номер заповед, респ. броя на заповедите за приключилата година.

Така представените писмени доказателства съдът ще  цени и коментира комплексно с останалия събран по делото доказателствен материал.

По направените с нарочната молба, представена в днешното съдебно заседание искания от страна на адв.И. съдът намира същите за относими към предмета на спора, поради което следва да бъдат уважени.

В тази връзка задължен следва да бъде Директора на ОС „Замеделие“ Бургас,  да представи заповед за утвърденото в дирекцията работно време към 11.04.2018 годин, пътен лист на служебен автомобил, извършвил превоза на длъжностните лица от Областна дирекция до Общинската служба с.Руен  и обратно на 11.04.2018 година,  призован при условията на служебно  призоваване следва да бъде в качеството  на свидетел лицето Ф.А.*** на ОС „Земеделие” с.Руен, назначена следва да бъде и поисканата  СТЕ, която да отговори на поставените в нарочната молба въпроси.

 Що се отнася до писмените доказателства, представените от ответния органа в днешното съдебно заседание съдът намира за допустими и относими към предмета на спора и в тази връзка намира за необходимо да приеме  и приложи към доказателствената съвкупност всички тях, като те ще бъдат кредитирани комплексно с всичкия доказателствен материал, събран преди приключване на съдебното дирене.

В тази връзка и воден от горното съдът,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА предствавената от административния органа админи преписка в цялост

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства.

ПРИЕМА депозираните на 11.05.2018 година с вх. № 5354 писмени доказателства, служебно изискнани от съда.

ПРИЕМА представените с вх.№5782/23.05.18 година допълнително изискани изискани от ответния орган писмени доказателства.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства,както следва : Правилник за вътрешния трудов ред в Областна дирекция „Земеделие“ гр.Бургас, Инструкция за организацията на документооборота в Областна дирекция „Земеделие“ Бургас, утвърдени със Заповед №РД-11-030-01/22.03.2010 година, Заповед №РД-11-030-01/22.03.2010 година и писмо изх.№ 624/10.04.2018 г. до г-н М.С..

ЗАДЪЛЖАВА  Директора на Областна дирекция  „Земеделие” Бургас да представи заповед за утвърденото работно време, действала към 11.04.2018 година, пътен лист  за автомобила, извършил извозвавета на длъжностните лица: Л. С., С.Н., Г.П. и В. Д.-Д. на 11.04.2018 година по повод оспорваното административно производство.

ДОПУСКА в качеството на свидетел при условията на служебно призоваване на работното място лицето Ф.А., служител на Общинска служба „Земеделие”-Руен.

ДОПУСКА в качеството на свидетел, сочените като присъствали на 11.04.2018 година в административната сграда на Общинска служба „Земеделие” с.Руен Русана К. и С.Н. при условията на довеждане от страна на ответния орган.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза (СТЕ) от вещо лице компютърен инженер, която да отговори на поствените от страна на жалбоподателя три въпроса, след внасяне на депозит в размер на 500.00(петстотин) лева в 7 дневен срок, като експерта ще бъде определен след внасяне на депозита.

След проверка на представените от ответника два броя регистри, а именно: Регистъра за назначенията, преназначаването и прекратяването на трудови и служебни правоотношения и Дневник регистър на Областна дирекция „Земеделие” ВЪРНА  същите на ответника по делото.

АДВ.И.: Във връзка с представените  две книги, по които съда направи справка аз считам, че чрез записите в книгите  не може да се направи обоснован  извод за коректното им водене. По първата книга с вписани заповеди се установи, че след всяка календарна година, а записите започват от 2008 година, има  оставени празни листи. След записите за конкретните години няма запис, колко отразявания са извършени за съответната година, като това да е оформено от съответното длъжностно лице т.е. записите могат да бъдат манипулирани. На следващо място с оглед на внесеното становище моля, да ми се даде възможност,  но доколкото вече се запознах с него се твърди, че заповедта е  получена на 13.04.2018г., което това не е вярно.Тя е получена на 16.04.2018г.и ако ответника се позовава на тези доказателства,  които е представил. То там посочена дата на получаване на е записана. Пратката е изпратена на 13.04.2018г. в  14.25часа и ням как да бъде връчена в същия ден и час. Освен това становището е подписано от Ж.Д.-Л., която е *** на дирекция „ АПФСДЧР“ и не може да представлява дирекцията, ако няма пълномощно

ДОБРЕВА-ЛАМБОВА: Имам пълномощно и удостоверение за правоспособност.

АДВ.И.: От становището следва, че той е считал, че жалбоподателят трябва да бъде санкциониран и за това той е изложил множество аргументи. Ако е имало дисциплинарно нарушение, то има процедура в Закона за държавния служител и е следвало да се приложи. Моля за възможност за писмено становище.

Съдът, с оглед констатираното противоречие от двете страни  относно датата на получаване на спорния административен акт, намира за необходимо да изиска служебно от дружеството куриер „Рапидо експ.енд лоджистикс“ ООД, град София, ул.“Индустриална“ №11, ет.5, чрез установен на територията на гр.Бургас техен офис удостоверение, от което да е видно точната дата и час  на приемане на пратката с № 76529425, дата и час на даставяне на същата, и дата и час на връчване на обратната разписка на подателя, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗИСКВА от дружеството куриер „РАПИДО ЕКСП.ЕНД ЛОДЖИСТИКС“ ООД, град София, ул.“Индустриална“ №11, ет.5, чрез установен на територията на гр.Бургас техен офис удостоверение, от което да е видно точната дата и час на приемане на пратката с № 76529425, дата и час на доставяне на същата, и дата и час на връчване на обратната разписка на подателя.

Съдът намира, че към настоящия момент делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да бъде призован свидетеля Ф.А.на адреса по месторабота- Общинска служба „Земеделие“ с.Руен.

  Протоколът изготвен в съдебно заседание

  Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: