ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 27.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и седми септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1092 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят М.Д.А. - редовно уведомена се явява лично и с адв. К..

         Ответникът – началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         Явява се вещо лице Х.Б.Д..

 

Адв. К.:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на М.А. срещу заповед, с която й е отнето свидетелството за правоуправление на МПС.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка. Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.6 и 7.

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Х.Б.Д. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр. 4 от заключението, където са приложени снимки от 1 до 3, посочени № 1, 2 и 3 – откъде взехте подписите, чиито фотокопия са приложени под номера снимка № 2 и № 3?

 

ОТГОВОР:  Документите са посочени и описани на л. 1 и л. 2 в сравнителния материал - документи от Агенцията по вписванията, Търговския регистър, изтеглени с мой личен сертификат – обект 2 и обект 3 /вещото лице предостави на съда и на адв. К. за оглед на хартиен носител документите, от които е установило подписите, съдържащи се на снимка № 2 и снимка № 3 – сравнителни образци л.83 от делото/.

 

ВЪПРОС: В посочения от вещото лице л. 1 от експертизата е посочен декларация-спесимент…

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Най-отдолу е записано снимка № 4.

 

Адв. К. продължава въпроса:… тази декларация-спесимент като едноличен търговец, посочена на последен абзац на л. 1 от заключението, може ли да я покажете

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, разполагам с нея.

 

ВЛ предоставя на съда документ декларация-спесимент.

 

ВЪПРОС: Във връзка с тези три броя подписи върху тази декларация-спесимент, кое от тези подписи Ви дава основание да приемете, че между тези три подписи на т.н. декларация-спесимент и подписа върху наказателното постановление, предмет на експертизата, има нещо общо сходно или каквото и да е?

 

ОТГОВОР: Съвпадащите принципи са посочени в изследователската част на протокола във вариантите от подписа на жалбоподателката.

 

ВЪПРОС: Тези съвпадащи части според Вас са определени знаци, щрихи – кои са тези съвпадащи части?

 

ОТГОВОР:  Посочени са на л. 3 - частни признаци, посочени в илюстрацията на л.4 и не е необходимо да ги чета.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението като необективно и необосновано.

Представям и моля да приемете 25 броя копия -  разпечатани от сайта на Търговския регистър, включително и от фирменото дело, което се е съхранявано в Окръжен съд Хасково и след влизане в зила на закона за ТР е сканирано и качено на сайта, от чиито документи е видно, че нито един от подписите с изключение на два документа, а именно една молба до Окръжния съд от 2003 г. и една квитанция от 25.11.2003 г. не са изпълнени от доверителката ми. Става въпрос за поне 30 и повече подписи  и считам, че заключението не е обосновано по две причини: вещото лице е взело документи, които няма абсолютно никаква сигурност, че са подписани от жалбоподателя. В представени от мен копия ще видите, че има квитанция за внасяне на пари с буквичка „М” и едно драснато „М”, което се случва обичайно за бързина, но не и за законосъобразност на посочения подпис. Експертизата би следвало да снеме сравнителен материал лично и непосредствено от жалбоподателя с уговорката макар, че се касае за подписи положени през 2009 г. Ако експертизата ползва подписи, положени незнайно от кого през 2003 г. и твърди, че са налице съвпадащи признаци, това е необективно и необосновано заключение.

В тази връзка, като оспорвам заключението на вещото лице, моля, да допуснете извършване на повторна единична съдебно-графологична експертиза, която да бъде възложена на друго вещо лице, което като се запознае с наличните в делото документи, представени в днешното съдебно заседание от мен - 25 копия от документи, разпечатани от сайта на ТР, както и да снеме лично и непосредствено сравнителни образци от жалбоподателя, да даде заключение, дали между подписа положен върху НП - предмет на експертизата и всички тези подписи, посочени като на жалбоподателя, в делото са изпълнени от едно и също лице. Дори да обсъдим въпроса за идентичност, защото сходство може да има много.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: г-н Д. ще ми предоставите ли трите документа, които сте използвал като сравнителен материал?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, ще Ви ги предоставя след съдебно заседание с нарочна писмена молба.

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ПРЕДОСТАВЯ на съда молба от 17.11.2003 г. от М.Д.А. по фирмено дело № 13 от 08.01.2003 г. до Окръжен съд – гр. Хасково, върху която е положена резолюция „ДА” с дата 25.11.2003 г.; квитанция № 490515 от 25.11.2003 г. с отразяване, че е получена такса от 10,00 лв. от „ЕКСПЕРТ” ЕООД; декларация-спесимент от М.А. с нотариална заверка на подписа от 29.12.2002 г. извършена от нотариус № 355 на Нотариалната камара.

 

По направеното искане от адв. К., СЪДЪТ

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /издаден РКО   80,00 лева на 27.09.2016 г./

СЪДЪТ СЧИТА, че следва да определи допълнително възнаграждение на вещото лице в размер на 60,00 лв., с оглед положения труд и естеството на задачата.

Затова,

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателя  в 14-дневен срок от днес да заплати по сметка на Административен съд Бургас за вещи лица допълнително възнаграждение в размер на 60,00 лв. за назначеното по делото вещо лице Х.Д..

 

СЪДЪТ ПРИЕМА доказателствата представени от адв. К. в днешното съдебно заседание.

 

По искането за допускане на повторна експертиза, съдът счита следното: заключението на вещо лице Д. е лаконично, но достатъчно ясно, непротиворечиво и прегледно. Представените образци за сравнение се съдържа и подпис, за който съдът не би имал никакво съмнение, че е достоверен - това е подписът, заверен нотариално от нотариус Георгиева с № 355 от Нотариалната камара. Изводите на вещото лице са направени и въз основа на общите и частни признаци на този подпис. Съдът възприема изводите на вещото лице като обективни, безпристрастни, категорични  и счита, че не са налице противоречия между обстоятелствената част на експертизата и крайния извод на експерта.

Съдът счита, че не следва да бъде допускана повторна експертиза със същите задачи, дотолкова доколкото вещото лице е отговорило на поставената му задача. Множеството подписи, които се съдържат в документите представени от жалбоподателя в днешното съдебно заседание  и изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя, че част от подписите не са положени от жалбоподателя, или се различават съществено от подписа върху изследваното наказателно постановление, няма как да обосноват извод, че подписът под наказателното постановление не е положен от г-жа А.. Вариативността в изписването на подписа е нормално явление, присъщо на всеки един гражданин.

С оглед на изложеното съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за извършване на повторна експертиза.

 

Адв. К.: Считам, че всеки може да сгреши, включително и вещо лице. Моля да допуснете тройна съдебно графологична експертиза като ми дадете възможност едно вещо лице да посоча аз, едно - да определи съда и другото да е вещо лице Д., за да чуем отговор на поставените от мен съмнения, че не може само по сходни признаци да бъде дамгосван някой.

 

Съдът по направеното искане счита следното: неблагоприятния за страната резултат от изготвено експертно заключение, не е основание за извършване на еднолична и многочленна експертиза със същата задача. Твърдението, че експертът е сгрешил в своите изводи, би трябвало да бъде подкрепено с конкретни факти, тоест страната, която оспорва в случая изводите на експерта, би трябвало да твърди, че не е налице идентичност между изследвания подпис и образците за сравнение, като дава конкретни примери за разминаване между установените частни и общи признаци на изследвания подпис и образците за сравнение. Както в първоначалното си, така и в настоящото си искане за допускане на повторна експертиза, процесуалният представител на жалбоподателя не прави конкретни възражения относно липсата на съвпадения в конкретни части и съответни общи признаци на подписите. Дали експертизата ще бъде от един, трима или петима експерта, няма никакво значение.

 

СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на тричленна експертиза.

 

Адв. К.: Нямам други доказателствени искания.

 

 

СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата. Считам изслушаната днес експертиза за необоснована, доколкото има видима разлика между подписа на оспореното наказателно постановление и всички десетки подписи положени несъмнено и не за целите на настоящото производство. Във всички случаи в подписите на двама или много повече хора могат да се съдържат съвпадащи белези и признаци, но това не означава, че са положени от един и същи човек.  Поисках две или три вещи лица да кажат дали съм прав в разсъжденията си или греша. Моля да отмените ПАМ и да присъдите на доверителя ми сторените по делото разноски. Ще представя писмени бележки.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Съгласна съм с искането на процесуалния ми представител. Моля да бъде отменено наказателното постановление. Заклевам се пред съда, че този подпис не е мой. Допуснала съм нарушения във връзка с всички наказателни постановления от КАТ. Но аз 35 години нямам нито едно ПТП, нито употреба на алкохол. Аз не бях уведомена от издаването на последното наказателно постановление до издаване на заповедта за отнемане на книжката, за да предприема действия за възстановяване на точките, които са ми били отнети. Спирана съм от органите на КАТ, но не съм уведомявана, че точките ми са свършили.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: