О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 29.05.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети  май две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1092 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Подадена е жалба от А.К.А. против Заповед № 201/ 21.12.2011г., издадена от Началника на Затвора гр. Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от 6 месеца .

С разпореждане от 15.05.2012 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса- 10 лева, а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд за прилагане към делото.

            Съобщението, с подробно посочване на дадените указания, е изпратено на посочения в жалбата съдебен адрес и получено на 18.05.2012г. от адм. секретар на адв. Киселичков.

            В указания от съда срок- до 28.05.2012г./вкл./, нередовностите не са отстранени .

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата, подадена от А.К.А. против Заповед № 201/ 21.12.2011г., издадена от Началника на Затвора гр. Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от 6 месеца .

Прекратява производството по адм. дело № 1092 /2012г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

           

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………