ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На десети юни                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер  1091   по описа за 2015 година.

На именното повикване в 16:30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.М.С. се представлява от  адвокат Т., която представя  пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Т.Д., мл. полицейски инспектор в  Пето Районно управление Полиция – Бургас, не се явява и не се представлява.

 

С оглед на разпоредбата на чл.72, ал.4, изречение второ от ЗМВР съгласно която настоящото съдебно производство се разглежда в условията на незабавност,  въпреки че страните са уведомени днес за насроченото също днес съдебно заседание, не са налице процесуални пречки по движението на делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          

АДВОКАТ Т. – Поддържам от името на доверителят ми  така подадената жалба. Оспорвам представената от административния орган докладна записка. Видно от нея, в последното изречение е записан номера на заповедта на задържане, като  твърдим, че докладната записка е изготвена след издаване на заповедта на задържане. Не става ясно причината защо е задържано лицето, още повече, че лицето е било повикано като свидетел. Нещо повече - докладната записка е написана с цел да оправдае действията на административния орган, но едва след издаване на заповедта на задържане. Това е видно от последното изречение на докладната,  където е вписан номера на обжалваната от нас заповед.

Моля да допуснете до разпит водените от нас  свидетели, които ще докажат отношението на административния орган към доверителя ми и ще внесат яснота в случа, в какво качество е повикан и било ли е нужно задържането му. 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  представените от административния орган доказателства.

 

По доказателственото искане на адвокат Т. за разпит на водените в днешно съдебно заседание свидетели, намира същото за основателно, доколкото с това доказателствено средство биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, поради което  и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водените в днешно съдебно заседание свидетели, чиято самоличност снема както следва:

 

С.К.К. –  **години, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство и отношение със страните. 

 

П.К.Д. – ** години, българка,  българска гражданка, семейна, неосъждана, леля на жалбоподателя.

 

Съдът предупреди двамата свидетели  за наказателната отговорност , която носят при даване на лъжливи показания. Обещават да говорят истината.

 

Съдът изведе от съдебната зала се свидетелката Д..

 

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелят К.. 

 

Въпрос на адвокат Т. – Познавате ли лицето К.С. и в каква връзка?

 

Св. К. – Аз съм адвокат от Бургаската адвокат ска колегия. Към 10 часа ми се обади майката на К.С., която е във Франция и ме попита мога ли да отида в полицейското управление, тъй като според нея К. има призовка да се яви там. Каза, че го викат на разпит като свидетел, в 10 часа е трябвало да се яви при разследващ полицай К.И., но в 9,30 ч. отишли полицейски служители в с. Рудник и са взели К. от дома на баба му, където той живее. Аз отидох някъде към 11 часа в Пето РУП, дълго време търсихме разследващия полицай И. и лицето, при което е отведен К.С. – това е полицейския служител, който е издал заповедта за задържането му. Отказаха да ми го съобщят, но го търсиха, за да се срещне с мен. В 12 без 20 се свързах…..

 

В залата се довежда задържаното лице К.С..

 

СВ. К. продължава – В 11.40ч. се свързах с разследващия полицай И., тя потвърди, че е пуснала призовка за разпит на К. като свидетел, но каза че в момента колегите си говорят с него.  Наложи се да се обърна към дежурния офицер, тъй като разбрах, че К. е задържан и след около половин час към 12,15часа ми беше уредена среща с него, на която ми подписа пълномощно. От него разбрах, че преди два месеца е викан по този случай - за кражба в магазин в с. Рудник, той пред мен заяви, че няма отношение към такова престъпление. В момента докато чаках, тъй като вече знаех, че е задържан, написах жалба срещу неговото задържане и я предадох на полицейския служител, който охраняваше К. и изчакваше по време на свиждането. Единственото, което мога да кажа, че намирам за недопустимо задържането му, при положение че в 12,30часа съм депозирал жалбата, а да бъде донесена в Административен съд Бургас в 15,30 ч.

        

Съдът констатира, че жалбата е постъпила в съда в 14 часа, видно от отбелязването върху нея.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Т. - Кога тръгнахте от полицейското управление? Дадоха ли ви информация?

 

Св. К. – От него не разбрах нищо. Само репликата беше, че са му казали „По-добре да си признае“. Не ми е известно да са извършвали някакви процесуални действия.  Разговарях с полицай И., аз питах, ще прави ли нещо, тя каза, че ще го разпитат като свидетел. Казах й, че чл.27 от Инструкция № 1711/2014 г. относно правното отношение на лицата задържани по ЗМВР не разрешават да се извършва каквито и да е действие преди да бъдат освободени. Тя се съгласи.

 

АДВОКАТ И. – Нямам други въпроси.

 

 

ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелката П.К.Д..

 

ВЪПРОС НА АДВ. Т. – Казахте, че сте леля на К., предполагам, че добре се познавате. Знаехте ли днес за какво е викан и като какъв?

 

СВ. Д. – Баба му ми се обади, моята майка, че го викат да го разпитват за въпросните кражби, за които са го разпитвали преди два месеца. Не съм много запозната с тях. Към 11 часа майка ми плачеше, че К. е задържан за 24 часа и трябва да се срещне с някой от роднините си. Тогава се свързах с адвокат К. и към 12 без нещо се срещнахме пред полицейското управление и от тогава до към 15,30 ч.  исках да се срещна с полицая, с който да разговарям. Срещнах се и разговарях с адвокат К., пуснахме жалба и когато пуснаха К. от полицейското управление и го преместваха в ареста, тогава успях да му дам храна и вода. 

 

АДВ. Т. – Времето, през което е бил задържан не му е била осигурена храна и вода?

 

СВ. Д.  – Точно така.

 

АДВОКАТ Т. – Дали е бил викан в полицейския  участък днес и в качеството му на какъв?

СВ. Д. - От майка  ми знам, че е бил викан днес се яви в полицейското за кражбите, които  споменах по-горе.

 

АДВ. Т. – Няма да ангажирам други доказателства.

 

Съдът, след като съобрази, че по делото няма да бъдат ангажирани други доказателства,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Т. – Както стана ясно от представените доказателства по делото и от разпита на свидетелите в днешно съдебно заседание, не е било нужно задържането на лицето, още повече, че той е бил призован като свидетел. Не се е укривал и не е отказвал съдействие на полицейските органи. Веднъж вече е бил викан по случая и е дал своите обяснения и неговото задържане е било безпредметно. В този ред на мисли моля да уважите жалбата, да признаете заповедта за задържане като незаконосъобразна с всички последици по закон.

Моля да уважите всички направени деловодни разноски и адвокатски хонорар.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение до 17.30 часа.

 

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16,55  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: