О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                      от  08.06.2012 год.,            град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, втори състав, на осми юни две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Станимир Христов

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1091 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от М.Г.З. ЕГН ********** – лишен от свобода в Затвора гр. Бургас, ІХ гр., 502 спално помещение. В исковата молба се претендира обезщетение в размер на 20 000 лева за претърпени неимуществени вреди – физически и психически травми, унижение и влошено здравословно състояние в следствие на престоя му в Следствения арест в гр. Бургас, а също и по време на изтърпяване на наказание „Лишаване от свобода” в Затвора гр. Бургас. Най-общо исковите претенции се заключават в: липса на достатъчно пространство (съгласно европейските стандарти) в следствения арест и в Затвора гр. Бургас; липса на тоалетна в Затвора гр. Бургас; липса на адекватно и постоянно медицинско обслужване в Затвора гр. Бургас; невъзможност за настаняване в помещение за непушачи; дневен порцион храна, който не отговаря на изискванията и нормите за здравословно хранене.

С разпореждане № 2819/15.05.2012г., исковата молба е оставена без движение, като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1 и чл.128 от ГПК, като е указано на ищеца, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва: 1. Да посочи надлежен ответник по иска – административен орган или негови длъжностни лица, от чиито актове, действия и/или бездействия са настъпили твърдяните неимуществени вреди; 2. Да посочи всички обстоятелства, на които основава исковата си претенция, като конкретизира по време увреждащите действия или бездействия на административните органи, от които претендира, че са възникнали вредите, както и вида и размера на претендираните вреди от всеки акт, действие и/или бездействие. В случай, че се претендират вреди от административни актове, следва да се ангажират доказателства, че същите са отменени по административен или съдебен ред; 3. Да посочи всички доказателства, които иска да бъдат събрани в подкрепа на заявените претенции, както и да посочи какви конкретни факти и обстоятелства, от значение за случая ще се установяват с всяко изискано за събира доказателство; 4. Да заплати по сметка на Административен съд гр. Бургас държавна такса в размер на 10 лева и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ за това; 5. Да представи преписи от исковата молба, ведно с приложенията към нея, според броя на ответниците.

В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, исковата молба, заедно с приложенията към нея ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

Ищеца е уведомен за указанията на съда на 21.05.2012г. и определения срок е изтекъл на 28.05.2012г. - понеделник, работен ден. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по исковата молба не са отстранени, поради което на основание чл.129, ал.3 от ГПК тя  следва да се върне, като нередовна, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 203 ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 1 ал. 2 от ЗОДОВ, чл. 144 от АПК и чл. 129 ал. 3 от ГПК, Административен съд гр.Бургас, втори състав

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И                

 

ВРЪЩА исковата молба от М.Г.З. ЕГН ********** – лишен от свобода в Затвора гр. Бургас, ІХ гр., 502 спално помещение.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1091 по описа за 2012  г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: