О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 1090             Година 16.05.2018             Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на шестнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер 1090 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.229 и следващите от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на „Хом Кеър Хотелс“ ООД с ЕИК 203980775, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя П.С. против протоколно определение № 42 от 03.04.2018г., постановено по н.а.х.д. № 42/2018г. по описа на Районен съд Царево. С жалбата се прави искане да се отмени определението, като неправилно и незаконосъобразно и да се върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия. 

Ответникът – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, оспорва частната жалба като неоснователна.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното определение Районен съд Царево е оставил без разглеждане жалбата на „Хом Кеър Хотелс“ ООД против наказателно постановление № 09-001765/09.01.2018г., издадено от Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ и е прекратил производството по делото. За да постанови определението си с подробни мотиви съдът е приел, че сезиращата жалба е просрочена. Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 23.01.2018г. и 7-дневния срок за неговото обжалване изтича на 30.01.2018г., а жалбата е подадена чрез куриерска фирма, като е депозирана в офиса на същата на 31.01.2018г..

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК.

Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че сезиращата го жалба е процесуално недопустима, тъй като е просрочена.

Наказателното постановление е връчено на 23.01.2018г. на служител на санкционираното дружество срещу подпис, видно от оформена разписка. Възраженията на частния жалбоподател, че жалбата не е просрочена, тъй като наказателното постановление не е било надлежно връчено на управителя на дружеството са неоснователни. Процедурата по връчване на издадените наказателни постановления е регламентирана в разпоредбата на  чл.58 от ЗАНН, като същата не съдържа изрична регламентация относно реда за съобщаване им на юридически лица. Законът посочва, че наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. В случая наказателното постановление е било изпратено по пощата с обратна разписка, като на известието за доставяне е положен подпис от лице – служител на санкционираното дружество. Това връчване следва да се приеме, че е редовно, тъй като издаденото наказателно постановление е достигнало до знанието на неговия адресат, което обстоятелство не е оспорено с жалбата подадена пред първоинстанционния съд, в която изрично се сдържа следния текст „В предвидения от закона 7-дневен срок от връчване на Наказателно постановление № 09-001765 от 09.01.2018г……“.

Неоснователно е позоваването в жалбата на нормата на чл.180, ал.5 от НПК, във връзка с чл.84 от ЗАНН, тъй като тя е неприложима, доколкото касае връчване на съдебни книжа в хода на висящ съдебен процес, а в случая се касае за връчване на наказателното постановление издадено в хода на образуваното административнонаказателно производство.

С оглед на изложеното правилно районният съд е приел, че наказателното постановление е връчено на 23.01.2018г., от която  дата започва да тече предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, 7-дневен срок за обжалването му. Срокът изтича на 30.01.2018г., а жалбата е подадена чрез куриерска фирма на 31.01.2018г., тоест след предвидения от законодателя преклузивен срок, поради което е просрочена и правилно първоинстанционния съд я е оставил без разглеждане и е прекратил производството по делото.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 42 от 03.04.2018г., постановено по н.а.х.д. № 42/2018г. по описа на Районен съд Царево.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                  2.