ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 25.09.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1090 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Билд инвест консулт 2010” ЕООД се явява адвокат Ж.И..

За ответника по жалбата - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ТД на НАП се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 52г., българка, български гражданин, неосъждана, без дела със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат И.: Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт Й.: При изготвянето на експертизата съм работила единствено по доказателствата, които са приложени по делото.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводна експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 480 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

Юрисконсулт Й.: Да се приключи събирането на доказателствата, нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат И.: Моля да уважите жалбата, ведно със законните последици, като присъдите на доверителят ми разноските по делото. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмена защита.

Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Констатациите на органа по приходите се потвърдиха от приетата съдебно-счетоводна експертиза, която доказва липса на аналитична отчетност и по този начин липса на яснота къде са вложени стоките по процесните фактури, къде са извършени СМР и са вложени строителните материали. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 968 лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: