ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.02.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми февруари                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1090 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Билд инвест консулт 2010” ЕООД се явява адвокат Ж.И..

За ответника по жалбата - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ТД на НАП се явява юрисконсулт Й..

Не се явява вещото лице С.А.. Същата е депозирала писмена молба с искане за определяне на нова дата за представяне и изслушване на заключението.

 

Адвокат И.- По хода на делото предоставям на преценка на съда.

Юрисконсулт Й. - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Адвокат И.- Поддържам молбата с поставените допълнителни задачи към допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

Юрисконсулт Й.- Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението, както и да бъдат допуснати допълнителните задачи от молбата на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ намира молбата на жалбоподателя за допускане на допълнителни задачи към съдебно-счетоводната експертиза за основателна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителни задачи към съдебно-счетоводната експертиза, назначена с протоколно определение от 14.11.2014г., така, както са формулирани в молбата на „Билд инвест консутл 2010” ЕООД с вх. № 9578/15.12.2014г.

ВЪЗЛАГА допълнителните задачи на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит в размер на 80 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на съдебно-счетоводната експертиза е от съществено значене за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2015г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице А..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: