ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,14.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети ноември                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1090 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Билд инвест консулт 2010” ЕООД се явява адвокат Ж.И..

За ответника по жалбата - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ТД на НАП се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице З.А..

 

Адвокат И. - Да се даде ход на делото

Юрисконсулт Й. - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

З.Ч.А., 72г. българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице А. – Представила съм заключение, което поддържам.

Вещото лице А., на въпроси на адвокат И.:  Относно отговора на въпрос 2 считам, че е от компетентността на вещо лице икономист, обикновено такива експерти установят фактите по фактури, доставки и отразяване в книгите. На поставения ми сега въпрос дали доставките на материали по процесните фактури са вложени и съответно в кои обекти са вложени като количество, мога да кажа следното: към заключението си съм направила приложение, в което съм рекапитулирала видовете материали и доставените количества по фактурите. Стоките по самите фактури са доставени на името на фирмата, не по обекти, но би могло да се направи рекапитулация, ако по договорите, описани в констативната част, бъдат приложени протоколи обр.19, с които да са посочени видовете СМР и количества, които да са изпълнявани. И на базата на разхода на материали може да се определи дали тези материали са вложени.

Адвокат И. – Нямам други въпроси към вещото лице.

Вещото лице А., на въпросите на юрисконсулт Й.: При изготвянето на заключението ми, установяването на извършената услуга и кога точно е извършена се базира на сключен договор от 18.05.2009г., между общината и фирмата. Има изготвен протокол №1, който е приложен в преписката и от който се вижда, че са заверени описаните количества като изпълнени, като инвеститор е посочен „Омега Вип Инвест”ЕООД, а изпълнителят е „Изграждане и оборудване” ЕООД, след което тези количества са преактувани с протокол №4, подписани от възложителя Община Несебър и главния изпълнител „Омега Вип Инвест”ЕООД. С изпълнителят направихме оглед по улиците, описала съм и съм установила, че са извършени окастряне на клони и дървета. Видимо е, че е към 2009г., видимо е от това, че са израсли нови клони над изрязаното. Това са предпоставките, които ми дават възможност да кажа, че по тези улици са изрязани дърветата. Направих справка и установих, че нито в договора, нито в протокола е посочена улицата, където е извършено това оформяне на дърветата. В Община Несебър разполагат с първични документи, които да показват улиците, по които е извършена тази услуга. Считам, че не е необходимо да имаш компетентността на лесовъд, за да установиш, кога е изрязано едно дърво. Ако проследим договора - това е м.май и протокола, правя извода си от документите и от огледа, защото при огледа се вижда, че дърветата са изрязани. Това си личи при огледа и по новите клони, които са израснали. В заключението си отговарям на въпроси свързани с доставки на материали и СМР, доколкото въпросът ми е зададен относно материална обезпеченост на търговските дружества, а това ще бъде необходимо за съдебно-счетоводната експертиза. При изготвянето на експертизата съм констатирала договорите, с които се възлага на „Омега Вип Инвест”ЕООД да извършат тази работа и някъде съм констатирала къде има протоколи и фактури, с които е изплащан вида работа. Количествата материали съответстват по видове, но не мога да кажа кой материал към кой обект е.

 

Юрисконсулт Й. – Оспорвам заключението на вещото лице в частта, в която си позволява да отговаря за материалите по доставките, защото няма такъв въпрос. Считам, че не може да бъде направен извод, че описаните материали не съответстват на СМР, поради обстоятелството, че липсват множество документи, които да установят това.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат И. – Моля да назначите съдебно-счетоводна експертиза с поставени в нарочна молба въпроси, с копие за ответника, тъй като стана ясно от вещото лице, че въпрос № 2 е от компетентността на счетоводител-икономист. С оглед на това искам назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, като към същата да бъде поставен и допълнителен въпрос, както следва: вложени ли са доставените по процесните фактури материали в конкретни обекти, изпълнявани от дружеството жалбоподател, като съобрази наличната по делото документация и документацията в счетоводството на дружеството. Моля да ми дадете възможност да посоча и допълнителни задачи към съдебно-счетоводната експертиза.

Юрисконсулт Й. – По поисканата съдебно-счетоводна експертиза - не възразявам, като моля съда да задължи жалбоподателя да представи доказателствата, по които ще работи вещото лице, ако същите вече не са налични по принцип.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на жалбоподателя задачи, както и по поставената в днешното съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 400 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да посочи допълнителни задачи към допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства.

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.02.2015г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: