ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,11.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1090 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Билд инвест консулт 2010” ЕООД се явява адвокат Ж. И. с приложено по делото пълномощно.

За ответника по жалбата - директор на дирекция „ОДОП” Бургас при ТД на НАП се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Билд инвест консулт 2010” ЕООД против ревизионен акт № 021301844/12.11.2013 г., издаден от Д. И. В.- началник сектор „Ревизии” и Г. Ж.- гл.инспектор по приходите, в частта, в която е потвърден с решение № 129/28.04.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас при ТД на НАП.

 

Адвокат И.- Поддържам жалбата. Представям и моля да допуснете като доказателство протокол № 1, с препис за друга страна. Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза която, след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства, да даде заключение на въпроса: Извършена ли е реално доставката на услугата по ф-ра 233/14.12.2009г. с изпълнител „Изграждане и оборудване” ООД, като на място да установи, и с оглед представения в днешното съдебно заседание протокол №1, да даде заключение относно материалната и техническата обезпеченост на всяко едно от търговските дружества - доставчици по ревизионен акт за възможността за реално извършване на доставките на материали и услуги по фактурите, за които не е признат данъчен кредит.

Юрисконсулт Д.- Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. По отношение на представения протокол нека да уточним - съдържа ли се в преписката или е ново доказателство.

Адвокат И. – Не мога да отговаря. В ревизионния акт пише, че не са представени договорът и протоколът. Договорът не можах да открия при клиентите си, а протокола открих и го представям.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписката писмени доказателства, както и днес представения протокол №1/11.12.2009г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от адвокат И. в днешното съдебно заседание задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. З.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.11.2014г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице инж. А., след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: