ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер    2476                          24  октомври 2008  година                    Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври, две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия: З.Б.

като разгледа докладваното от съдията Б. , административно дело №1090 по описа  за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на  чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба на „Елените”АД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ Освободител” №42,  с ЕИК по Булстат 812117581, представлявано от П. Р. С.  против Заповед № РД-14-230 от 09.04.2008 година на Заместник - началника на ДНСК- София, издадена на основание чл.225, ал.1 ЗУТ във връзка с §5, ал.3 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, с която е наредено да бъде премахнат изпълненият незаконен строеж „ Техническа инфраструктура- ел. проводи, водопроводи и канали за поставяеми обекти по одобрена схема на морски плаж „Елените”, изпълнен на територията на морски плаж „Елените”, Община Несебър.

На 21.10.2008 година, от жалбоподателя е постъпила  молба с вх. №6913, с която заявява, че поради изтичане на срока на договора за концесия от 01.09.1998 година, сключен между него и МРРБ, е отпаднал правния интерес от оспорване и се отказва от жалбата си и моли съда да прекрати  производството по делото. На 24.10.2008 година е постъпила нова молба, със същото съдържание, като този път подписът на управителя на дружеството – жалбоподател е с нотариална заверка на подписа. Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това се прави извън съдебно заседание, следва да се подаде писмена молба./ арг. чл.155, ал.3 от АПК/

С така направеният отказ от жалбата, представляващ по същество десезиране на съда, настоящият състав приема, че са спазени реда и условията на чл. чл. 155, ал. 3, във вр. с чл. 155, ал. 1 от АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Ето защо и на основание  чл. 159, т. 8 във връзка с чл. 155, ал. 1 от АПК , Административен  съд – Бургас, VІІІ- ми състав

          О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Елените”АД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ Освободител” №42,  с ЕИК по Булстат 812117581, представлявано от П. Р. С.  против Заповед № РД-14-230 от 09.04.2008 година на Заместник - началника на ДНСК- София.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело № 1090 по описа на Административен съд- Бургас за 2008 година, поради отказ от жалбата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                     СЪДИЯ: