Р Е Ш Е Н И Е

Номер 960           Година 14.09.2009       Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на седми септември две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретаря С.А.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия ДРАГНЕВА административно дело № 1090 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на адвокат В.Б., процесуален представител на “ДМ-Манов” ООД, ***, с ЕИК по БУЛСТАТ 102904738, срещу решение № 229/01.07.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу действията на публичния изпълнител, изразяващи се в образуване на изп.д.№ 3256/2009г. по описа на АДВ РД-Бургас. Моли съда да постанови решение, с което да се отменят незаконосъобразните действия на публичния изпълнител по образуване на изпълнително дело № 3256/2009г., по описа на РД-Бургас на АДВ. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания, редовно уведомен, в съдебно заседание се представлява от публичен изпълнител /юрист/ Ж.М., оспорва жалбата и моли да се отхвърли като неоснователна.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.268 ал.1 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

Със съобщение за доброволно изпълнение № 3256-000001/05.06.2009 жалбоподателя е уведомен, че в РД-Бургас, АДВ, срещу него е образувано изпълнително дело № 3256/2009г., за принудително събиране на публични вземания, установени с наказателно постановление № 321/23.02.2009г на Национална агенция пътна инфраструктура УПТР в размер на 2500 лв.. На основание чл.221, ал.1 от ДОПК той е поканен в седмодневен срок от получаването му, да изпълни доброволно публичното си задължение и е указано,  че в случай, че не се изпълни доброволно публичното задължение, ще се пристъпи към принудително изпълнение. Съобщението е получено на 09.06.2009г. С жалба вх.№ БС-26-00-19/17.06.2009г. до изпълнителния директор на АДВ гр.Бургас, са обжалвани действията на публичен изпълнител – образуване на изпълнително дело № 3256/2009г. по описа на РД-Бургас на АДВ, като се прави и искане за отмяна на действията, алтернативно за спиране на производството по принудително изпълнение, до произнасяне на БРС по образуваното пред него наказателно от административен характер дело с решение, спора по което е от значение за изхода на изпълнителното производство. С решение № 229/01.07.2009г. на изпълнителния директор на АДВ, е оставена без разглеждане жалбата. В мотивите на решението е прието, че предмет на оспорване е съобщение за доброволно изпълнение № 3256-000001/05.06.2009г. с което съобразно чл.221, ал.1 от ДОПК е започнало изпълнителното производство. Посочено е, че съобщението има уведомителен характер, с което се дава възможност на длъжника да изпълни задълженията си преди публичния изпълнител да премине към принудително изпълнение. То не обективира действие на публичен изпълнител по смисъла на чл.266, ал.1 от ДОПК и с него не се засяга правната сфера на длъжника и не подлежи на обжалване, поради което липсва правен интерес от обжалване. Решението на изпълнителния директор на АДВ е получено на 06.07.2009г. и е обжалвано в предвидения в чл.268 ал.1 от ДОПК, преклузивен срок. В жалбата се сочи, че предмет на оспорването са действията на публичния изпълнител, изразяващи се в образуване на изпълнителното дело, въз основа на невлязло в сила наказателно постановление, а не както неправилно административния орган е приел, че се обжалва  съобщението за доброволно изпълнение. В нея се излагат и твърдения за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното решение.

Съдът, предвид установената фактическа обстановка и събраните по делото  доказателства, като съобрази приложимите законови разпоредби, намира жалбата за основателна.

С жалба вх.№ БС-26-00-19/17.06.2009г. до изпълнителния директор на АДВ гр.Бургас, са обжалвани действията на публичен изпълнител – образуване на изпълнително дело № 3256/2009г. по описа на РД-Бургас на АДВ, в която жалба е направено искане за отмяна на тези действията. Съгласно чл.267 от ДОПК, решаващия орган разглежда жалбата въз основа на данните по преписката и представените от страните доказателства, като следва да се има в предвид, че той е длъжен да се произнесе по направените в жалбата искания. В случая макар, че органа е бил сезиран с искане за отмяна на действията по образуване на изпълнителното дело, той е приел, че предмет на жалбата е съобщението за доброволно изпълнение. Това неправилно тълкуване на волеизявлението на жалбоподателя е довело до постановяване на едно незаконосъобразно решение, което има за последица отхвърляне на жалбата и фактическо потвърждаване на обжалваните действия на публичния изпълнител.

Съгласно чл.209, ал.2, т.5 от ДОПК принудително изпълнение се предприема въз основа на влязло в сила наказателно постановление, тоест преди да образува едно изпълнително производство, публичния изпълнител следва да установи налице ли е годно изпълнително основание и едва след това да пристъпи към образуване на изпълнително дело. Неизпълнението на това задължение, води до незаконосъобразност на извършените от публичния изпълнител действия и образуване на изпълнително производство, без правно основание.

В настоящия случай, изпълнителното производство е образувано за принудително събиране на публични вземания, установени с наказателно постановление № 321/23.02.2009г. на Национална агенция пътна инфраструктура УПТР в размер на 2500 лв..  На страница 3 от наказателното постановление е направено отбелязване, че е изпратено по пощата с обратна разписка, но не е получено, като непотърсено от адресата, поради което и на основание чл.58, ал.2 от ЗАНН е прието от наказващия орган, че то е влязло в законна сила на 13.05.2009г..

Съгласно чл.58, ал.1 от ЗАНН  препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение, а съгласно ал.2 когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. В случая, за да приеме, че наказателното постановление е връчено на нарушителя, наказващия орган се е позовал на обстоятелството, че то е изпратеното по пощата  но е “непотърсено”. Така посоченото обстоятелство не би могло да обоснове връчването на наказателното постановление по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН. На първо място обстоятелството, че едно писмо е върнато с отбелязване “непотърсено” не води до еднозначния извод, че лицето не се намира на търсения адрес. На второ място адреса на дружеството, на който е търсено и е изпратено наказателното постановление – ***  не съответства на адреса на дружеството  посочен в търговския регистър – *** и на трето място в наказателното постановление е посочен номера по БУЛСТАТ на дружеството и при евентуалното извършване на справка в търговския регистър би се установил адреса на дружеството, тоест той не е неизвестен, за да се приложи този ред за връчване на наказателните постановления. Ето защо, в случая след като безспорно не е налице хипотезата на чл.58, ал.2 от ЗАНН и дружеството продължава да се намира на посочения в търговския регистър адрес, на който му е връчено и съобщението за доброволно изпълнение по образуваното изпълнително дело, не е налице надлежно оформяне на връчването на наказателното постановление, то не е влязло в законна сила и не е годно изпълнително основание по смисъла на чл.209, ал.2, т.5 от ДОПК. В подкрепа на тези изводи е и представеното за сведение, невлязло в сила съдебно решение от 14.07.2009г. по  н.а.х.д.№ 1957/2009г. по описа на БРС, с което е отменено наказателното постановление, послужило за образуване на изпълнителното производство.

По изложените съображения, решението на Изпълнителния директор на АДВ, като незаконосъобразно следва да бъде отменено, като по същество следва да бъдат отменени действията на публичния изпълнител по образуване на изпълнително дело № 3256/2009 г. описа на АДВ РД-Бургас, за принудително събиране на публични държавни вземани, като извършени въз основа на невлязло в сила наказателно постановление.

Мотивиран от горното и на основание чл. 268, ал. 2 от ДОПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 229/01.07.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания.

ОТМЕНЯ действията на публичен изпълнител към Регионална дирекция - Бургас на Агенцията за държавни вземания, по образуването на изпълнително дело № 3256/2009 г. описа на АДВ РД-Бургас срещу “ДМ-Манов” ООД, ***, с ЕИК по БУЛСТАТ 102904738 за принудително събиране на публични държавни вземания, установени с Наказателно постановление № 321/23.02.2009г на Национална агенция пътна инфраструктура УПТР.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ: