Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 258                20 февруари 2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на първи февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска А.

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 108 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с  чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.А.Х. *** против решение № 1930 от 04.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 5251/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 280275-F307007/31.07.2017 г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД НАП-Бургас, с което за нарушение на чл.261, ал.1 ЗКПО, на основание чл.264, ал.1 ЗКПО, на касатора, като управител на „Диди и синове”ЕООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. „Липа”№ 7, е наложена глоба  в размер на 200.00/двеста/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В касационната жалба излага доводи, че оспореното решение е неправилно поради нарушение на закона. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

 Ответникът по касационната жалба - директор на дирекция „Обслужване” при ТД НАП- Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

  Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд -Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд - Бургас, с решение № 1930 от 04.12.2017 г., постановено по административно  наказателно дело № 5251/2017 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 280275-F307007/31.07.2017 г. на директора на дирекция „Обслужване” при ТД НАП-Бургас, с което за нарушение на чл.261, ал.1 ЗКПО, на основание чл.264, ал.1 ЗКПО, на Д.А.Х., като управител на „Диди и синове”ЕООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. „Липа”№ 7, е наложена глоба  в размер на 200.00/двеста/ лева.

За да постанови оспореното решение, съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяна на наказателното постановление поради нарушено право на защита на нарушителя. Районният съд безспорно е установил по делото, че до 31.03.2017 г. „Диди и синове”ЕООД, в качеството си на данъчно задължено лице по ЗКПО не е подало годишна данъчна декларация за определяне на годишната облагаема печалба/загуба и облагане с корпоративен данък за календарната 2016 г. Следователно  Д.Х., в качеството й на управител,  е допуснала представляваното от нея дружество да наруши чл.261, ал.1, вр. с чл.92, ал.2 ЗКПО и административнонаказващият орган правилно е счел, че поведението й изпълва обективните и субективни елементи на нарушението по чл.264, ал.1 ЗКПО. Изложил е мотиви, че нарушението не представлява маловажен случай и не са налице предпоставки за приложение на чл.28 ЗАНН.

Основното възражения на касатора е, че нарушението представлява маловажен случай и следва да намери приложение чл.28 ЗАНН.

Санкцията на Д.А.Х. е наложена за това, че в качеството й на управител на „Диди и синове”ЕООД, е допуснала представляваното от нея дружество да извърши нарушение на чл.261, ал.1 ЗКПО, като не подаде в законоустановения срок - до 31.03.2017 г. годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 ЗКПО. Годишната данъчна декларация по чл.92, ал.1 ЗКПО е подадена в ТД НАП - Бургас на 19.06.2017 г. с вх. № 024351700562653. Данъчно задълженото лице не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството. За деянието е съставен акт за установяване на административно нарушение № F307007/19.06.2017 г., а впоследствие е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Оспореното  решение е валидно, допустимо и правилно.

Съгласно чл.261, ал.1 ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. В чл.92, ал.2 ЗКПО е предвидено, че годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

 Правилно районният съд е приел за установено по несъмнен начин от събрания доказателствен материал, че с деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление, Д.А.Х. е осъществила всички признаци от обективна и субективна страна на състава на административно нарушение, визиран в чл.264, ал.1 ЗКПО и именно на това правно основание е ангажирана нейната административнонаказателна отговорност.

Настоящият касационен състав изцяло споделя мотивите на районния съд, че нормата на чл. 28 ЗАНН не намира приложение в  случая, тъй като нарушението не се отличава със степен на обществена опасност, различна от обичайната за съответния вид. Целта на законодателя е да дисциплинира всички задължени лица, включително и тези, които не са извършвали дейност през отчетния период, като ги ангажира винаги и независимо от финансовия резултат да уведомяват службите на НАП за годишната облагаема печалба/загуба, дори и тогава когато дейност не е извършвана и не е реализирана печалба.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК  Административен съд - Бургас, ХІV- ти състав, 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1930 от 04.12.2017г., постановено по административно наказателно дело № 5251/2017 година по описа на Районен съд - Бургас.

 Решението е окончателно.

       

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                        

                                                                                 2.