ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Бургас, №   669               /12.04.2016 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, в закрито заседание на дванадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

Председател:  Станимир Христов

       Членове:  Лилия Александрова

                                                                                                                        Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Александрова КАНД №108 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Частният жалбоподател Н.Д.К. ***, е оспорил протоколно определение № 2667 от 08.12.2015г. по АНД №4338/2015г., с което Районен съд Бургас (БРС) е прекратил съдебното производство, образувано по негова жалба срещу наказателно постановление № 15-0769-002302/17.09.2015г., издадено от началник на група към ОД МВР гр.Бургас, сектор „Пътна полиция“. Жалбоподателят счита, че определението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежно легитимирано лице, в законовия срок, поради което е процесуално допустима.

С оспореното определение БРС е приел, че жалбата на Н.Д.К. срещу наказателно постановление № 15-0769-002302/17.09.2015г., издадено от началник на група към ОД МВР гр.Бургас, сектор „Пътна полиция“ е подадена след изтичане на 7 дневния срок, в който жалбоподателят е имал право да го обжалва, тъй като от представените по делото доказателства става ясно, че НП е връчено на жалбоподателя на 07.09.2015г. С оглед датата на връчване, съдът е приел, че срокът за обжалване изтича на 14.09.2015г. (понеделник), който ден е присъствен, а жалбата е подадена по поща на 23.09.2015г. По тези съображения съдът е прекратил образуваното съдебно производство.

Определението е неправилно.

Процесното наказателно постановление е издадено на 17.09.2015г. Видно от приложеното по АНД №4338/2015 (л.4) копие, същото е връчено лично на жалбоподателя. Действително в долния ляв ъгъл се чете саморъчно изписаната дата – 7.09.15, но същата не може да бъде приета като датата, на която постановлението е връчено. Това е така, тъй като не е възможно наказателното постановление да бъде издадено на 17.09.2015г., а да бъде връчено десет дни по-рано на 07.09.2015г. Обосновано може да се приеме, че непълното отразяване на датата на връчване е следствие от лошо разположение на оригиналното наказателно постановление върху копирната машина, поради което датата е копирана непълно, а от подписа на нарушителя (в долния десен ъгъл) се вижда само част от началната буква (за сравнение на подписа – л.10). Съдът намира, че наказателното постановление е връчено именно на 17.09.2015г., на която дата е връчена и заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0769-001303 (л.10 от НАХД №4338/2015).

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2, предл. първо от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му. В конкретния случай преклузивният 7-дневен срок за обжалване на процесното НП изтича на 24.09.2015г. – четвъртък, който ден е бил присъствен. Пред първоинстанционния съд е представено копие на пощенския плик (л.12), с който на 23.09.2015г., в рамките на преклузивния срок, е изпратена жалбата срещу процесното наказателно постановление.

По изложените мотиви и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2667 от 08.12.2015г. на Районен съд Бургас, с което е прекратено производството по АНД № 4338/2015г. по описа на същия съд.

ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: