ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер   435      17 февруари  2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в открито  заседание на дванадесети февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

Секретар.

Прокуророни Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 108 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 229-236 АПК във връзка с чл.63, ал.2 ЗАНН.

Образувано е по частна жалба на С.Ф. – поданик на Великобритания, с ЛНЧ **********, с адрес в Република България: с.Горица, община Поморие, ***, подадена чрез процесуален представител, против определение № 237/26.11.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 373/2014г., по описа на Районен съд - Айтос, с което е прекратено производството, образувано по жалба срещу наказателно постановление № 14-0335-000275/22.07.2014г., издадено от началника на РУ „Полиция“ – Руен, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.174, ал.1 ЗДвП, на С.Ф. е наложено наказание глоба в размер на 800.00 лева, а за нарушение на чл.137Е ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП, на същия е наложено наказание глоба в размер на 50.00 лева.

Жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, твърди, че са допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на прекратителното определение, както и неправилно приложение на закона. Твърди се, че жалбоподателят е гражданин на Великобритания, който не владее български език, в степен, която да му позволи самостоятелно, без преводач, да се запознае с правата си. Поддържа се, че по отношение на него са налице уважителни причини за възстановяване срока за обжалване на наказателното постановление, тъй като разписката за връчване на НП, в която е посочен срока за обжалването му, не е била преведена на Ф., поради което този срок не му е станал известен. Поради това се сочи, че като е оставил без уважение искането му за възстановяване на този срок, районният съд е накърнил гарантираното му от закона право на защита. Иска се от съда да отмени оспореното определение и да върне делото на Районен съд Айтос за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответникът– началникът на РУ „Полиция“ – Руен, редовно уведомен, не се представлява и не взема становище по касационната жалба.

Прокурорът при Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на частната жалба и да се остави в сила определението на Районен съд – Айтос.

Частната жалба, подадена в срока по чл. 230 АПК, във вр.чл.63, ал.2 от АПК и от надлежна страна, която има право и интерес от обжалването, поради което  е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

За да постанови обжалвания съдебен акт Районен съд – Айтос е приел, че жалбата срещу оспореното пред него наказателно постановление не е подадена в 7 дневния срок по чл.59, ал.2 ЗАНН, тъй като НП е връчено лично на  С.Ф., срещу подпис на 19.09.2014г., а жалбата е депозирана чрез административнонаказващия орган на 2.10.2014г. В оспореното определение са изложени мотиви, че от страна на Ф. върху когото лежи доказателствената тежест, не са ангажирани доказателства, удостоверяващи наличието на уважителни по смисъла на закона причини относно пропускане на срока за обжалване, поради което искането за възстановяване на същия е оставено без уважение. Според съда обстоятелството, че лицето е гражданин на Великобритания е неотносимо към степента му на владеене /писмено или говоримо/ нито на майчиния му, нито на други езици. Така мотивиран, съдът е приел, че е налице отрицателна предпоставка за валидното сезиране на съда, а именно изтекъл преклузивен срок за оспорване на НП и в резултат – влизането в сила на същото и пораждането правните му последици на стабилен административен акт.

Така постановеното определение е неправилно.

          По делото не е налице спор относно обстоятелството, че сезиралата райониня съд жалба на С.Ф. – поданик на Великобритания, с ЛНЧ ********** срещу наказателно постановление № 14-0335-000275/22.07.2014г., издадено от началника на РУ „Полиция“ – Руен е подадена след като е изтекъл преклузивния срок за това по чл.59, ал.2 ЗАНН. Спорът се свежда до отговор на въпроса, дали по отношение на С.Ф. са били налице уважителни причини за пропускане на този срок, тоест дали искането му за възстановяване на същия е било правилно оставено без уважение от районния съд като  неоснователно. Настоящият касационен състав не споделя извода на първоинстанционния съд, че лицето не е представило доказателства за наличие на такива уважителни причини.

Разпоредбата на чл. 58, ал. 1 ЗАНН предвижда връчването на препис от наказателното постановление на нарушителя срещу подпис. Предявяването на НП се извършва с цел нарушителят да бъде запознат с неговото съдържание и по принцип се извършва на  български език за лицата, които го владеят, а по отношение на тези, които са чужденци се назначава преводач на основание чл.21, ал.1 и ал.2 НПК, приложима по силата на препращащата разпоредба на чл.84 ЗАНН, доколкото в ЗАНН няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения. Тези нормативно установени изисквания гарантират и обезпечават правото на защита на лицето, спрямо което е образувано административнонаказателно производство. Узнаването на съдържанието на наказателното постановление от своя страна е предпоставка на лицето да бъдат разяснени процесуалните му права и сроковете в които те могат да бъдат ефективно упражнени, в това число реализиране правото му на жалба пред съд.  Правото на чужденеца да ползва безплатно услугите на преводач и кореспондиращото задължение на административния орган да назначи такъв, когато той не владее езика, на който се води производството, е строго обвързано с осигуряване правото на лицето да узнае същината, а оттук и възможността да предприеме съответна на интересите си линия на защита, така, че производството срещу него да бъде справедливо.

В случая по делото е безспорно, че С.Ф. е поданик на Великобритания, както и че срещу него е водено администартивнонаказателно производство без присъствието на преводач. От страна на административнонаказващия орган, върху когото лежи доказателствената тежест, не са ангажирани доказателства, установяващи по безспорен начин, че той владее български език, до степен, позволяваща му да разбере съдържанието на предявените му АУАН и НП, както и правото му да оспорва последното в седмодневен срок, считано от връчването. Обстоятелството, че лицето е със статут на постоянно пребиваващ чужденец на територията на Република България не доказва само по себе си, че той владее български език в такава степен.

С оглед изложеното, връчването на наказателното постановление не по предвидения от законодателя ред – в отсъствие на назначен преводач, съставлява от една страна съществено процесуално нарушение на административнопроизводствените правила, довело до ограничаване правото на защита на лицето, сочено като нарушител. От друга страна, то е уважителна причина за пропускане на срока за оспорване на наказателното постановление, тъй като С.Ф. не е бил запознат с правото си да оспорва НП пред съд в законоустановения срок на родния си език. Налице е предпоставката по чл.186, ал.1 НПК за възстановяване на срока за обжалване на наказателното постановление.

Като е достигнал до извод в противоположния смисъл районният съд е постановил определение при неправилно приложение на закона, което следва да бъде отменено.

По тези съображения, Административен съд- Бургас, ХІV- ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение №237 от 26.11.2014 година, постановено по аадминистративно наказателно дело №373/2014 година по описа на Районен съд – Айтос, с което е оставено без уважение искането за възстановяване срока за обжалване на наказателно постановление наказателно постановление № 14-0335-000275/22.07.2014г., издадено от началника на РУ „Полиция“ – Руен и е прекратено производството по делото.

ВЪЗСТАНОВЯВА СРОКА за обжалване на наказателно постановление № 14-0335-000275/22.07.2014г., издадено от началника на РУ „Полиция“ – Руен, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.174, ал.1 ЗДвП, на С.Ф. е наложено наказание глоба в размер на 800.00 лева, а за нарушение на чл.137Е ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП, на същия е наложено наказание глоба в размер на 50.00 лева.

ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените.

Определението е окончателно. 

 

                                                       

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                    2.