ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 108 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

От ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ редовно призовани, се явява лично Д.Г.С.. За всички се явява адв.С. с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ кмет на Община Созопол, редовно призован, се представлява от адв., който представя пълномощно.

         От ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, редовно призовани, се явяват лично Д.Д.П., Д.М.С., К.Т.С., К.Г. и Н. М.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: По хода на делото предоставяме на съда.

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.С.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете като доказателство по делото съвместен  протокол между Държавен архив гр.Бургас и Община Созопол, в който е записано, че всички жалби и сигнали подадени в периода от 1994г. до 1998г. са унищожени, поради изтекъл срок на съхранение. В тази връзка моля да допуснете до разпит двама свидетели, чрез които ще докажем, че в този период, в началото на 1995г. е подадена молба за оценка и закупуване на процесния имот съгласно § 36 от ЗИДЗСПЗЗ. Подадена е молба, но кметът се произнася не по подадената първа молба през 1995г, а по последващата молба.  Тези хора са подавали многократно молби. Заповедта не е издадена по подадената през 1995г. молба.

Моля да се допусне експертиза, която да извърши оценка по наредбата действала към 1995г. до приемането на ЗИД ЗСПЗЗ, приети с ДВ бр.98/1997г.

Адв.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Твърдим, че заповедта предмет на спора е издадена въз основа на искане твърдяно от жалбоподателите включително и в днешно съдебно заседание. Твърдим, че сме изготвили оценката законосъобразно по смисъла на чл.41, ал.2 от ЗОС, който изисква пазарни оценки. Не се противопоставям на искането за експертиза, но се противопоставям на искането да бъде изготвена по оценка на Наредба, действала към 1995г. Не е уточнен нормативният акт, по който се иска изготвянето на оценката и че по смисъла на закона е регламентирано какъв е редът на изготвяне на оценка. Няма да сочим други доказателства.

Адв.С.: Уточнявам, че това е § 36 от ЗИДЗСПЗЗ, приети с ДВ бр.98/1997г.

Адв.: След направеното уточнение заявявам, че съм съгласен да се извърши експертизата.

Заинтересованата страна К.С.: Смятам, че жалбоподателите са се самонастанили в имота на дядо ми и там са направили една барака.

Заинтересованата страна Д.П.: В жалбата има изразено становище, че тази земя е била общинска, т.е., че ние, наследниците на П.Н. неправомерно сме добили въвод, при което отправям към съда искане да се наложат сегашната карта на ползвателите и тази, изготвена от Й. през 1936г. Считам жалбата за неоснователна.

Адв.: Моля да се има предвид, че считаме за неоснователни всички наведени в жалбата твърдения относно спорове за собственост и други такива, предвид че предмет на оспорването е само законосъобразността на административен акт, касаещ изготвяне на оценка. Всички други спорове са ирелевантни по съществото на настоящия спор и са били предмет на обсъждане в друго производство.

Адв.С.: Имаме съдебно решение, с което е доказано правото на  собственост на моите доверители, признато в друго съдебно производство.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от Община Созопол, представляващи заверено копие на изготвената административна преписка във връзка с издаването на оспорения административен акт.

По отношение направеното доказателствено искане за назначаване на съдебна експертиза, която да установи цената на процесния имот, намира същото за основателно, поради което и на основание чл.195 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото доказателства да отговори на поставения от жалбоподателите въпрос в два варианта:

Първи вариант: цената на процесния имот да бъде изготвена съобразно искането на жалбоподателите, като бъде приложен реда на чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

Втори вариант: оценката да бъде изготвена по методиката съгласно §31, ал.2, т.1 от ППЗСПЗЗ по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи.

Експертизата да се извърши от вещото лице Д.Т. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес.

По отношение на направеното доказателствено искане за допускане на свидетелски показания, посредством които да се установява  факта на депозиране на допълнителни молби от жалбоподателите за изготвяне на оценки на процесния имот, съдът намира същото за неоснователно като неотносимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без уважение искането за събиране на гласни доказателствени средства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.06.2009г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: