РЕШЕНИЕ

 

                    1268                   дата   26 юни 2018г.                          град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 07 юни 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                         2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.С.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1089 по описа за 2018г. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „АС ХОТЕЛИ” ЕООД, гр.София представлявано от управителя Т.А.П.против Решение № 45/12.03.2018г. постановено по НАХД № 1055/2017г. по описа на Районен съд – Царево, с което е изменено наказателно постановление № 02-001270/20.11.2017г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Бургас, с което, за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ и на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.3 от с.к., на касатора е наложена имуществена санкция в размер на  3 000лв., като съдът е намалил размера на санкцията на  1 500лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като въззивният съд не е обсъдил изложените в жалбата възражения. Счита, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на дружеството. Излага доводи за липса на компетентност на актосъставителя. Иска се отмяна на съдебното решение и измененото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок.

Разгледана по същество е  неоснователна.

Касаторът на „АС ХОТЕЛИ” ЕООД е санкциониран за това, че в качеството на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, на 04.09.2017г., не е уредил като трудови правоотношения, отношенията при предоставяне на работна сила, като не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето Р.А. Атанасова, установено да полага труд на длъжност „миячка“ в търговски обект - ресторанта към хотел „Мерлин“, находящ се в с.Лозенец, общ..Царево, ул. „Младост“ № 23. Районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен състав на нарушение, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество за неспазване на трудовото законодателство. Наложената имуществена санкция съдът е преценил като определена в несъответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, с оглед на което е изменил същата в минималния размер от 1500лв., предвиден от законодателя за извършеното нарушение.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания.

Напълно се споделят мотивите на съда относно доказания факт на престиране на труд в полза на дружеството като работодател от лице, с което не е сключило трудов договор в писмена форма. С разпоредбата на  чл.62, ал.1 от КТ е вменено задължение на работодателя да сключи трудов договор в писмена форма с работника преди постъпването му на работа. За да е осъществен състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността на дружеството, е необходимо наличие на трудово правоотношение, което се характеризира с определени особености: работно време, работно място, характер на извършваната работа (трудова функция), трудово възнаграждение, за което правоотношение няма сключен трудов договор в писмена форма. В производството пред районния съд са установени всички съществени елементи на правоотношението между дружеството и Р.А., от които може да бъде направен извод, че  е налице трудово правоотношение.

Възраженията на касатора досежно липса на компетентност на актосъставителя са неоснователни. По делото е представена Заповед № З-0058/11.02.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като с т.4 от същата са оправомощени директорите на дирекции „Инспекция по труда“ да издават наказателни постановления  по АУАН, издадени от инспектори и от лицата от дирекции „Инспекция по труда“, посочени в чл.21, ал.2 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Съгласно посочената разпоредба, правомощия на инспектор имат ръководителите на административни звена в специализираната администрация, служителите, назначени на длъжност инспектор, юрисконсултите, както и други служители на Агенцията, назначени на експертни длъжности, които са изрично упълномощени от изпълнителния директор. В конкретния случай АУАН е съставен от В.Р.И. - Н., назначена на длъжност „юрисконсулт“ при Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас, с оглед на което съдът намира, че е същата компетентна да съставя АУАН за неспазване на трудовото законодателство.

Не се констатират и твърдяните нарушения от процесуален характер в хода на административнонаказателното производство, като в тази връзка не се споделят доводите за опорочаване съставянето на АУАН в нарушение на чл. 40, ал.1 от ЗАНН, тъй като съставянето на АУАН в присъствието само на един свидетел не представлява съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на защита на касатора. Ролята на свидетелите е декларативна, тяхното присъствие или отсъствие не накърнява правото на защита на нарушителя, схващано като невъзможност да разбере вмененото му нарушение, като същевременно не води и до съществен порок на акта и наказателното постановление да бъде отменено само на това основание.

Неоснователни са и наведените с касационната жалба възражения, че АУАН е съставен в отсъствие на управителя на санкционираното дружество, тъй като видно от направеното отбелязване върху самия АУАН, същият е връчен на упълномощено от управителя лице в деня на неговото съставяне, което е индикация, че при съставянето му са присъствали представители на дружеството. Дори и да се приеме, че актът не е съставен в присъствието на управителя на дружеството, това не е съществено процесуално нарушение, след като той е редовно връчен и е предоставена възможност на дружеството да даде обяснения и да направи възражения, както при връчването, така и допълнително в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Присъствието на нарушителя при съставянето на АУАН в съответствие с разпоредбата на чл.40 от ЗАНН е въведено с оглед осигуряване на възможност лицето да разбере какво нарушение според наказващия орган е извършил и най-вече за да има възможност непосредствено при съставянето на акта да посочи своите възражения и даде обяснения. Ето защо, след като на представител на дружеството е предоставена тази възможност при връчването на АУАН, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото му на защита.

Не могат да бъдат споделени и доводите на касатора досежно незаконосъобразно връчване на АУАН, тъй като видно от направеното отбелязване, същият е получен от упълномощено лице, а именно А.И.на 14.09.2017г. От представените по делото доказателства се установява, че Т.П., в качеството си на управител на санкционираното дружество е упълномощил А.И.и С.Г.заедно и поотделно да представляват дружеството пред Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, респ. София, да подават, получават и подписват всякакви документи, вкл. и протоколи от проверки, актове за нарушения, наказателни постановления и др. В този смисъл, връчването на акта за установяване на административно нарушение на пълномощник, легитимирал се с пълномощно, което е приложено по делото и от чийто текст е видно недвусмислено, че лицето е упълномощено да представлява дружеството пред Дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас с посочените в пълномощното действия, сред които изрично е посочено и получаване на АУАН, не представлява нарушение на процесуалните правила.

По отношение възражението на касатора, че в оспореното от него съдебно решение не са обсъдени възраженията в жалбата му срещу НП, следва да се посочи, че районният съд е направил правилен извод, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и е спазен материалния закон.

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 45/12.03.2018г. постановено по НАХД № 1055/2017г. по описа на Районен съд – Царево.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: