ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

       Номер 886              Година 30.05.2014                Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на тридесети май две хиляди и четиринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 1089 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.268 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на С.Н.И. с ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция гр.*** срещу решение № 7/05.03.2014г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което са потвърдени, като правилни и законосъобразни, действията на публичен изпълнител от Дирекция „Събиране” при ТД на НАП гр.Бургас, изразяващи се в опис на недвижимо имущество по изпълнително дело № 5476/2009г. по описа на Дирекция „Събиране”. Счита, че решението е изцяло неправилно и незаконосъобразно, ведно с потвърдените с него действия и прави искане за неговата отмяна.

Ответникът – Директора на ТД на НАП гр.Бургас, представя административната преписка и не изразява становище по жалбата.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

С постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 70-00-1836/28.12.2007г. (л.111 от делото) е наложена възбрана върху два апартамента находящи се в гр. ***, и върху идеални части от земеделска земя в землището на с.Ветрен, община Бургас. Постановление е връчено на 08.03.2008г. на жалбоподателката, която към този момент е била съпруга на П.П.И. – длъжник по изпълнителното дело. Постановлението е вписано в Служба по вписванията на 07.03.2008г.

С постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 94-00-406/08.07.2009г. (л.108 от делото) е наложен запор върху движими вещи, а именно четири моторни превозни средства.

До С.Н.И. е изпратено съобщение за насрочване на опис изх.№ 5476/2009/000072/19.12.2013г. (л.100 от делото), получено на ръка на 14.01.2014г.. Описът е насрочен за 12.02.2014г. и касае двата апартамента на който е наложена възбрана и леките автомобили, на който е наложен запор. Аналогично съобщение (л.99 от делото) е изпратено и на П.П.И., който го е получил на 27.01.2014г.

От С.Н.И. е направено писмено възражение вх.№ 94-00-126/20.01.2014г. (л.77 от делото) против насрочения опис, в което се твърди, че описаните апартаменти не съществуват като два отделни обекта, а са преустроени и представляват едно жилище – Мезонет. Сочи, се че гражданския и брак с П.П.И. е прекратен със съдебно решение от 29.09.2011г. и е получила в дял семейното жилище, представляващо преустроен от два апартамента Мезонет, поради което тя е собственик на имотите описани неправилно в съобщението за опис. Счита, че по отношение на два от леките автомобила, също следва да бъде отменен описа, тъй като те са нейна собственост, а не на длъжника П.И..

От публичния изпълнител е изготвено становище изх.№ 94-00-126#1/27.01.2014г.(л.75 от делото), в което е прието, че възражението е неоснователно, тъй като възбраната е вписана на 07.03.2008г., към който момент апартаментите са два на брой и са собственост на П.П.И. в СИО със С.Н.И., а съгласно чл.233, ал.3 от ДОПК, описът се извършва само ако публичният изпълнител се увери, че имотът е собственост на длъжника в деня на налагане на възбраната.    

Протокол за опис изх.№ 5476/2009/000090/13.02.2014г. (л.21 от делото) е съставен за извършен опис на възбранените апартаменти.

Протокол за опис изх.№ 5476/2009/000091/13.02.2014г. (л.19 от делото) е съставен за извършен опис на запорираните четири леки автомобила.

 С жалба вх.№ 94-С-124/19.02.2014г. (л.18 от делото), са оспорени по административен ред действията на публичния изпълнител, касаещи извършения опис на недвижими имоти и два леки автомобила от С.Н.И..

С решение № 7/05.03.2014г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас, са потвърдени, като правилни и законосъобразни, действията публичен изпълнител от Дирекция „Събиране” при ТД на НАП гр.Бургас, изразяващи се в опис на недвижимо имущество по изпълнително дело № 5476/2009г. по описа на Дирекция „Събиране”.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът намира жалбата за процесуално недопустима, по следните съображения:

Предмет на оспорване е решение на директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на основание чл.267, ал.2, т.4 от ДОПК е отказано отмяната на изпълнителните действията, представляващи опис на движимо и недвижимо имущество извършени от публичен изпълнител по изпълнително дело № 5476/2009г. по описа на Дирекция „Събиране” при ТД на НАП гр.Бургас.

Съгласно чл.268, ал.1 от ДОПК, в случаите по чл. 267, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 6 длъжникът или взискателят може да обжалва решението пред административния съд по местонахождението на компетентната териториална дирекция в 7-дневен срок от съобщението.

Не е налице спор по делото, че жалбоподателката не е длъжник или взискател по това изпълнително дело, като тя се явява трето лице, което твърди самостоятелни права по отношение на вещите срещу които е насочено принудителното изпълнение. След като жалбоподателката се явява трето лице и по отношение на нея не е предвидена възможност да обжалва действията на публичния изпълнител по реда на чл.268 от ДОПК, жалбата и е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

В допълнение на изложеното, следва да се има в предвид, че законодателя е предвидил специален ред за защита на третите лица, които твърдят самостоятелни права върху вещите които е насочено принудителното изпълнение. Съгласно чл.267, ал.2, т.4 от ДОПК, когато решаващият орган не уважи жалбата, третото лице може да предяви иск в 30-дневен срок от получаването на преписа от решението. Този иск е уреден в чл.269 от ДОПК и се завежда срещу длъжника и взискателя за установяване правото на третото лице, което е засегнато от принудителното изпълнение, тоест предвиден е специален ред за защита на правата на третите лица, който изключва приложимостта на реда за обжалване по чл.268 от ДОПК.

Мотивиран от горното  Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „С.Н.И. с ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция гр.*** срещу решение № 7/05.03.2014г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1089 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: