ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1220            Година 22.06.2011             Град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и втори юни две хиляди и единадесета година, в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 1089 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба от М.К.С. *** против мълчалив отказ на кмета на община Бургас за издаване на индивидуален административен акт – заповед за настаняване в общинско жилище. В жалбата се прави искане за отмяна на мълчаливия отказ и да бъде постановено да бъде издадена заповед за настаняване в общинско жилище.

Административен съд гр.Бургас счита, че производството по делото е недопустимо по следните съображения:

Със заповед № 199/10.02.1995г. е разпоредено жалбоподателката и членовете на семейството и да ползват гарсониера и изба, с административен адрес гр.Б, ***. 

 С молба с положена дата 26.07.2010г. в изпълнение на § 8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (Наредбата), приета от Общински съвет гр.Бургас е представена декларация по чл.6, ал.3, ведно с приложените към нея документи по чл.7, ал.3 от Наредбата. В нея е направено искане след разглеждане на молбата и установяване наличието на условията за настаняване в общинско жилище да бъде издадена заповед за настаняването и в общинското жилище в което живее в момента. Към настоящия момент не е налице произнасяне по тази молба.

По своята същност мълчаливият отказ представлява бездействие на административният орган, когато има задължение да се произнесе по направено пред него искане и той е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК, като е напълно приравнен към изричния такъв, тъй като не е само липса на волеизявление от страна на компетентния орган, а отказ да се издаде акт с посоченото от молителя съдържание. За да бъде налице формиран мълчалив отказ е необходимо да бъде безспорно установено, че административния орган, след като е имал задължение да се произнесе по направено пред него искане, не го е направил в нормативно установения срок.

Съгласно § 8, ал.1 от ПЗР на Наредбата, наемните правоотношения за общински жилища, възникнали до влизане в сила на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет гр.Бургас на 31.05.2005г., запазват действието си до 01.10.2011г.. Съгласно ал.2 от 01.05.2010г. до 31.03.2011г. наематели, ползващи общинско жилище по реда на предходната алинея, подават в отдел „Жилищна политика” декларация по чл.6, ал.3 с приложени документи по чл.7, ал.3 от настоящата наредба за преценка наличието на условията по чл.4 от същата, като комисията по чл.8, ал.1 разглежда представените документи в срок до 01.07.2011г. и прави предложение до кмета на общината за настаняване на правоимащите граждани в жилище, отговарящо на нормите на чл.19 от Наредбата. Съгласно ал.3 в срок до 01.10.2011г. кметът на общината издава заповед за настаняване на нуждаещите се от жилище граждани.

Съобразно § 8, ал.2 от ПЗР от Наредбата, подадената от жалбоподателката молба, следва да се разгледа от комисията по чл.8 от Наредбата в срок до 01.07.2011г., след което комисията да направи предложение до кмета на общината за настаняване. Съответно кметът на общината следва да издаде заповед за настаняване в срок до 01.10.2011г., тоест мълчалив отказ по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК, на кмета на общината да удовлетвори искането на жалбоподателката би бил налице на 02.10.2011г.. Към датата на подаване на настоящата жалба – 25.05.2011г., не е изтекъл срока за произнасяне както на комисията за установяване на жилищната нужда на граждани, така и на кмета на общината и не е налице формиран мълчалив отказ. Ето защо жалбата на М.К.С. се явява преждевременно подадена и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.К.С. *** против мълчалив отказ на кмета на община Бургас за издаване на индивидуален административен акт – заповед за настаняване в общинско жилище.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1089 по описа за 2011г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: