ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1088 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МИГ-1ЕООД, представлявано от управителя Д.Г., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Н., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Т.Д..

 

 По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

 

         Т.Ж.Д. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Дали продажбата на имота може да се квалифицира като продажба на продукция? В тази насока са зададени въпроси.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не може да се идентифицира продажбата на имот като продажба на продукция. По тази причина в заключението в скоби съм посочила, че под продукция съм изследвала продажба на имот. 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на отчетените приходи от продажбата на този имот да разбирам ли, че посочената от Вас сума не е цялата стойност на прихода от тази продажба? Как определихте за този разход какъв е насрещният приход?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочила съм какъв е общият приход от продажбата на имота на стр. 5, преди въпрос № 3, последното изречение и това е целият приход от продажбата по двете фактури.

         Една част от разхода представлява стойността по двете фактури, по които е отказан данъчният кредит. Счетоводните записвания отразяват, че в общия приход участва и приходът, съответстващ на разхода по процесните две фактури.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как счетоводно се отразява това?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като цяло разходите не са равни на приходите, защото в дебита на сметка 709 /Приходи от други продажби/, е отразена и печалбата от продажбата на имота.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Във връзка със зададения от колегата въпрос, моля да отговорите на следния въпрос:

1. Да разбирам ли, че процесните разходи са отразени по дебита на сметка 709 и това е връзката между прихода и разхода?

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По този начин съм направила връзката между прихода и разхода, като малко по-нагоре в отговора на въпрос № 2 съм описала какви суми са осчетоводени по дебита на сметка 709.

         АДВ. Н.: Нямам други въпроси.

 

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.Д., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., платими от внесения депозит.(Р.К.О. – 17.02.2015 г. – 500 лв.)

 

         АДВ. Н.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител. Ще представя писмени бележки.

Моля да присъдите на моя доверител разноските съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Да ми дадете възможност за представяне на писмено становище. Претендираме направените по делото разноски - юрисконсултско възнаграждение и възнаграждение за вещото лице в размер на 200 лв.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок считано от днес, в който същите могат да изготвят и представят по делото писмени бележки по същество на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: