ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1088 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МИГ-1ЕООД, представлявано от управителя Д.Г., редовно призован, представлява се от адв. Н., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на ДирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практика  гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Н.Г..

 

 По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

По делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 17.10.2014 г. – т.е., в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

 

АДВ. Н.: Да се изслуша вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се изслуша вещото лице.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

Н.С.Г. – ** г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Бихте ли обяснили, тъй като сте изкарали моментни кадри от въпросния файл и виждам в началото, че на една от снимките има лого на „БТВ” и Рекламна агенция „РЕЗОС-БГ” ЕООД, а на другите снимки такова лого липсва. Да разбирам ли, че в началото на кадрите това лого е налично, което впоследствие изчезва?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, точно така. В началото на кадрите се появява въпросното лого, като впоследствие същото изчезва.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Може ли да кажете този файл има ли автор и дата на изготвяне? Бихте ли могли да кажете файлът, който сте изследвали дали съдържа информация за автора и дата на изготвяне?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По отношение на автора, тъй като съм счела, че това не е въпрос, който е относим към поставените ми въпроси не съм го изследвала, а по отношение на датата, от снимката, която е на стр. 3 е видно датата 08.04.2008 г., 15.07 часа, която дата считам, че е датата на изготвяне на файла.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Можели да се установи кой е авторът по материала, който Вие сте изследвали (по диска)?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Принципно може да се установи, но за конкретния диск и конкретния файл не бих могла да отговоря. Необходими са ми допълнителни изследвания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Искам да поставя допълнителен въпрос към вещото лице, което след като направи съответните изследвани на предоставените два броя дискове, да отговори на въпроса: кой е авторът на файла?

        

АДВ. Н.: При отговора на въпроса за датата на изготвяне на файла, действително от снимката на стр. 3 е видна цитираната от Вас дата 08.04.2008 г. Това дата на съставяне на файла ли е, или датата на промяна на файла?

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като дискът е заключен, не може да се прави нищо други освен този запис, който е на файла и аз приемам, че това е датата на създаване на файла.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Възможно ли е преди тази дата да е създаден файла?

        

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Принципно е възможно файла да е бил съставена преди тази дата, като цитираната по-горе дата - 08.04.2008 г. всъщност да е датата на последната промяна.

        

АДВ. Н.: Това противоречи на дадения преди малко отговор. Това е най-късната дата на създаване. Възможно ли е файла да е създаден в по-ранен момент, а към 08.04.2008 г. само да е кодиран?

          При допълнително изследване бихте ли могли след съответното разкодиране на диска да отговорите и да посочите датата на първоначалното създаване на файла?

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента не съм в състояние да отговоря на този въпрос. Ще са ми необходими допълнителни изследвания за да отговоря.

 

         АДВ. Н.: Моля да ми се даде възможност да формулирам допълнителен въпрос в нарочна писмена молба, с която ще поискам извършване на допълнителна експертиза.

         Да се допусне поисканата от процесуалния представител на ответника допълнителна експертиза, която да отговори на поставения въпрос.

        
         Съдът, с оглед становището на страните и по представената в днешно съдебно заседание съдебно-техническа експертиза

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представената съдебно-техническа експертиза изготвена от вещото лице Н.С.Г., на която ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 700 лв., платими от внесения депозит.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която след като извърши съответните изследвания на приложените по делото 2 броя компютърни дискове, да отговори на въпроса формулиран от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание, а именно: наличието на информация за автора на записания на въпросните дискове файл.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза в размер на 200 лв., платими от ответника, в 14-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ внесения предварителен депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по така допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза Н.С.Г., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 3-дневен срок считано от днес, да формулира в нарочна писмена молба конкретен въпрос към допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза.

        

         АДВ. Н.: Имам искане за допускане изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която представям в днешно съдебно заседание. Въпросите към вещото лице касаят приложимостта на чл. 27 от ЗКПО в приложимата й редакция. Други доказателствени искания на този етап нямам.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Четейки задачите поставени към съдебно-счетоводната експертиза може ли да отговори процесуалния представител на жалбоподателя, че рекламата не се отнася за продажба на недвижим имот каквито са твърденията 4 години, а се отнасят за продажба на собствена продукция? Считам, че с поставените въпроси формулирани в нарочната писмена молба се променя предмета на спора, защото досега е изследвано едно, а сега твърденията са други.

 

Съдът, с оглед формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с конкретно поставени въпроси, намира същите за процесуално допустими.

 

По отношение на относимостта на отговорите на тези въпроси към предмета на спора, съдът следва да се произнесе след изготвяне и представяне на въпросните отговори и тяхната преценка в съответствие с цялостния доказателствен материал.

         С оглед горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки и изчисления да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения предварителен депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за допуснатата експертиза след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.02.2015 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: