ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 24.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1088 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МИГ-1ЕООД, представлявано от управителя Д.Г., редовно призован, представлява се от адв. Н., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на ДирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практика  гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М..

 

 По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Миг-1” ЕООД против Ревизионен акт № 201302008/10.01.2014 г., съставен от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден изцяло с Решение № 120/22.04.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

АДВ. Н.: Изцяло поддържам жалбата на моя доверител. Моля да приемете административната преписка.

Имам доказателствени искания, като първото от тях е извършване на съдебно-техническа експертиза, с конкретно поставени въпроси в нарочна молба, като мотивите ми за тези въпроси е изложеното в мотивите на стр. 4 и 5 от ревизионния акт, съгласно които органа по приходите за да направи констатацията си неколкократно изтъква, че не е изяснен предметът на рекламата и нейното съдържание. Затова искам тази техническа експертиза, включително изготвянето на фотоалбум.

Също така, с оглед удостоверяване автентичността на диска, имам искане за задължаване на ТД на НАП гр. Бургас да представи оригинала на диска, който е предаден още през 2008 г. при извършване на ревизията по ЗДДС. Настоящата ревизия единствено приобщава доказателствата, събрани в предходното ревизионно производство от 2008 г.

Представям молба по реда на чл. 193 от ГПК, съгласно която третото неучастващо по делото лице - ТД на НАП гр. Бургас следва да представи техническия носител на рекламния диск, предаден в предходното ревизионно производство. Не възразявам да представим същия диск, но считам, че ще е налице съмнение относно неговата автентичност. В случай, че данъчната администрация не е в състояние да представи изискания от нас диск, ще представим същия, като техническата експертиза допълнително ще следва да отговори относно датата на съставяне на записа, находящ се в този диск. На този етап нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Същата е подадена от пълномощника Г.Н., като към нея е приложено пълномощно от Д.Г., чийто подпис се различава от този, който се намира по други документи, находящи се в преписката. В тази връзка, ще моля да задължите жалбоподателя да потвърди действията на адв. Н. или да представи действително пълномощно.

Относно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза считам, че същата не е необходима, тъй като с влязло в сила решение на Върховен административен съд е прието, че между жалбоподателя и неговия доставчик „Рекламна агенция Резос-БГ” ЕООД не са налице реални доставки в този период и в този смисъл установяването на автора на клипа в настоящото производство е неотносимо.

Искането за снабдяване с въпросния диск намирам също за недопустимо във връзка с горното ми изявление. Жалбоподателят е имал възможност да се снабди с него и да си го вземе в случай, че същия е бил иззет в предходното ревизионно производство. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по повод формулираните от адв. Н. доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         На основание чл. 193 от ГПК ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо по делото лице - ТД на НАП гр. Бургас да представи техническия носител на рекламния диск, предаден в хода на предходно ревизионно производство, развило се повод на издаден Ревизионен акт № 200800115/18.06.2008 г., които са приобщени към настоящото производство с Протокол-обр. Кд 73 № 1307407/24.09.2013 г.

         УКАЗВА на ответника по оспорване, след извършване на надлежна проверка, да установи дали въпросните доказателства са приобщени по надлежния ред по настоящата ревизионна преписка и в случай, че същите липсват, да предприеме необходимите действия по окомплектоване на преписката с всички доказателства по нея, в т.ч. и с приобщените такива от предходно ревизионно производство.

         УКАЗВА на ответника да извърши указаната проверка и в 20-дневен срок считано от днес, да представи писмена справка, от която да е видно окомплектоването на ревизионната преписка с всички доказателства, в т.ч. и с местонахождението на въпросния диск.

         По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът ще се произнесе след установяване наличието на въпросния диск, който следва да бъде предмет на техническата експертиза.

        

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.10.2014 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: