О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                               

№ 1033/09.05.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на девети май, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм. д. № 1087/2018 година

 

Производството е образувано по жалба вх. № 4879/27.04.2018 година от В.Д.Н. с ЕГН ********** ***, пощенска кутия № 7 първоначално против твърдян отказ на главен инспектор от сектор „Пътна полиция“ в ОД – Бургас на МВР да издаде протокол за самостоятелно пътно – транспортно произшествие (ПТП) с настъпили материални щети от 03.03.2018 година в град Бургас.

В жалбата пространно се описват обстоятелства по ПТП, възникнало при управлението на автомобил от жалбоподателя и отказа на служители на МВР да удостоверят вида и естеството на повредите по МПС, които според него са се осъществили. Оспорва се отказ на полицаите, извършили огледа при посещение на местопроизшествието и едновременно се оспорва и удостоверение с неизвестно съдържание, издадено от сектор „ПП“ при ОД – Бургас на МВР.

Предвид неясния предмет на обжалването, с разпореждане № 2024/30.04.2018 година  на жалбоподателя е указано да уточни какво именно обжалва – отказ да бъде издаден протокол за ПТП или удостоверение от 20.03.2018 година, издадено от полицейски орган (лист 1).

В отговор, с молба вх. № 5178/08.05.2018 година жалбоподателят е заявил, че обжалва отказ на главен инспектор да бъде издаден протокол за ПТП, който е обективиран в удостоверение с рег. № 769000-3710/20.03.2018 година, получено вместо поискания протокол. Към молбата е приложено и удостоверението.

В удостоверението е посочено, че Н. е подал сигнал до оперативната дежурна част за настъпило самостоятелно ПТП, описано е кои служители на сектора са посетили местопроизшествието, както и че не са установили необезопасена дупка, поради което са отказали да изпробват водача за алкохол и издадат документ.

След като съпостави съдържанието на удостоверението и твърденията на жалбоподателя в жалбата и уточнението към нея, съдът приема, че В.Н. оспорва съдържанието на издадения му удостоверителен документ. Оспорването на съдържанието на документ е допустимо само по административен ред, на основание чл. 81 ал.2 във връзка с чл. 146 от АПК. Затова жалбата, ведно с доказателствата към нея, следва да бъде изпратена на компетентния висшестоящ административен орган – директора на ОД – Бургас на МВР, за произнасяне, след преценка на нейната допустимост.

Затова, на основание на основание чл. 130 ал.1 и ал.4 изр.І от АПК във връзка с чл. 130 ал.4 изр.ІІ от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ИЗПРАЩА жалба вх. № 4879/27.04.2018 година от В.Д.Н. с ЕГН ********** ***, пощенска кутия № 7, ПО ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ на директора на ОД – Бургас на МВР.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1087/2018 година.

 

Да се изготвят служебно заверени копия на жалбата, уточнението - молба и оспореното удостоверение, които да се запазят в делото, а останалата част от делото да се изпрати на компетентния орган.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

                                               

 

СЪДИЯ: