ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 25.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1087 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Т., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Ю.Т., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево, редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.П., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Н., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Т.: От името на моите доверители поддържам жалбата. Да се приемат представените с нея и с административната преписка доказателства. Няма да соча доказателства.

Единственото нещо, което искам да добавя е, че на практика лисва както улична регулация, така и заповед за такава, защото заповедта от 2007 година, на която се позовава административният орган в атакуваната заповед, в тази част е нищожна.

Не е спорно, че оградата попада в имот, предназначен за улица според заповедта от 2007 г. за улична регулация, цитирана в оспорената заповед, но ние твърдим, че първият акт е нищожен.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата. Считаме същата за неоснователна. Представили сме преписката. Моля само да бъде допълнена към същата цялата преписка, касаеща издаването на заповедта от 2007 г. Във връзка с направеното изявление относно заповедта от 2007 година, считаме това възражение за неоснователно. Липсват всякакви доказателства, от които да е видно, че същата е нищожна, поради което считам за неоснователно така направеното възражение в тази връзка.

Моля да приемете представената в днешно съдебно заседание от мен преписка, касаеща издаването на заповедта от 2007 г. на Кмета на Община Царево. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ Т.: Не се противопоставям да се приемат като доказателства представените от адвокат Д. документи.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези – от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание, които са част от административната преписка. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

Поради изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези – от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание, касаещи издаването на заповед №РД-01-539/21.06.2007 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо административен съдия, от името на моите доверители ще Ви моля да отмените  атакуваната заповед като незаконосъобразна и ми присъдите разноските за това производство. В самата заповед е посочено като основание, на което се позовава административния орган, една предходна заповед от 2007 г. с №  РД-01-539/21.06.2007 г. на същия орган, видно от която същата е издадена на основание чл. 16, ал. 2 от ЗУТ и с нея действително се отнемат 422кв.м., предназначени за улица. В нея обаче не е посочено основание за одобряване на плана за улична регулация и тъй като с тази заповед от 2007г. е одобрен проект за ПУП и ПРЗ, т. е. за застрояване, тя е различна от заповедта за улична регулация. В редица свои решения Върховен административен съд е отбелязал, че планът по чл.16, ал. 7 ЗУТ е на практика идентичен с този по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и не може да се съчетава с план за застрояване, а заповедта от 2007 г. е за такъв план. С такъв план може да се опре улична регулация само на външни регулационни линии, но тя не регулира имот, нито застрояване, т. е. или  едното или другото. Тази странна симбиоза, която откриваме в заповедта от 2007 г., се появява и нещо по-екзотично, с дописване на ръка, което ще видите в самата заповед. Има и обявяване на тези имоти за публична общинска собственост, което намирам за недопустимо. Без да оспорваме отчуждителното действие на заповедта, на основание чл. 16 ЗУТ считаме, че би следвало да има план, самостоятелна заповед за регулация, която да е на основание 16, ал. 7 ЗУТ. На практика без да се позовават на ал. 7 в заповедта от 2007 г. се опитват да извършат или да внушат, че са извършили и това действие с нея. Друг е въпросът, че за незабавното отчуждително действие на плана по чл. 16, ал. 1 ЗУТ е предвидено обезщетяване с регулационен план с остатъка на съответния поземлен имот и тук липсват всички тези хипотези, които са предвидени в ЗУТ, за да може да бъде предадено на тази заповед значението, което се цитира в атакуваната пред Вас заповед. Ето защо, считам че следва да се отмени атакуваната заповед.

Няма проведено отчуждително производство.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, аз ще Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В образуваното пред Вас производство се установи, че процесната заповед е издадена от компетентен орган, в установените в закона правомощия. Не е спорно между страните, че процесната ограда попада безспорно върху уличната регулация, което доказва само по себе си и изложеното в атакуваната заповед твърдение, че същата следва да бъде премахната. Считам че заповедта от 2007 г., издадена от предходния кмет на община Царево, е правилна и законосъобразна, спазени са съответните изисквания на закона, като държа да отбележа, че същата е издадена по повод иницииране на процедура от страна на самите жалбоподатели. В тази връзка ще Ви моля да отхвърлите изцяло жалбата като неоснователна и недоказана и да ни присъдите направените по делото разноски.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Т.: Доверителите ми са инициирали производство по изменение на ПРЗ и в такъв смисъл са изготвили и финансирали проектите, което е използвано от община Царево при постановяване на заповедта от 2007 г.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: